Přejít k hlavnímu obsahu

Symbolismus zlaté barvy

Ing. Jana Stará

Dokážete si představit, že bychom žili ve světě bez barev? Velmi těžko. Zdravý člověk vnímá neustále škálu barev kolem sebe, ať už vědomě nebo nevědomě, a to díky našim očím. Ale i když oči zavřeme, vzpomínáme, představujeme si něco, stále nás barvy v obrazech mysli doprovázejí. Barvy nás ovlivňují, působí na psychiku, na naši náladu, pomocí nich můžeme předávat poselství, zprávu, protože jsou univerzální řečí, které rozumí každý člověk bez ohledu na to, jakým jazykem mluví. Jsou to symboly, a tak je můžeme vnímat. Bez ohledu na realitu a orgán zraku vyjadřovaly barvy odedávna různé ideje, vlastnosti, byly spojovníkem mezi světem viditelným a neviditelným, přibližovaly nám univerzum a jeho zákonitosti. Byly prostředkem přenášení, který nepotřebuje řeč. Barva má svoji vnitřní podstatu.

Barva ve svém konečném důsledku není vlastností předmětu ani vlastností světla, ale naším zrakovým vjemem. Lidské oko promění vlny elektromagnetického záření dopadající přes čočku na sítnici v barvu. Proto vnímáme barvy tak, jak je vidíme.

Symbolická funkce barev je podmíněna kulturou, v které jsme vychováni a v které vyrůstáme. Každá kultura dává barevnému spektru svůj řád. Některé barvy se dle kultury ve své symbolice liší. To se ale netýká barvy zlaté, o jejíž symbolice budu psát. Tato barva má ve všech kulturách význam podobný a současně zahrnuje mnoho aspektů a klíčů ke čtení. Barva tedy není jen to, co vidíme, ale také to, co o ní víme, ať už vědomě nebo podvědomě. Nejprve víme, pak vidíme.

Svoji obsahovou a výtvarnou hodnotu má zlato díky své jedinečnosti, dokonalosti, lesku, spojení s bohatstvím, přepychem a mocí. Tak zlato chápeme nejčastěji na fyzické úrovni, ovlivněni historickým okamžikem. Jeho lesk evokuje více než u ostatních barev dojem světla, záření. Je sice kovem, a nikoli barvou, ale v rámci symboliky barev hraje velký význam. Pro mnohé kultury byla zlatá symbolem Slunce, nejvyššího božstva, toho, co dává život, energii, řád a rytmus během celého roku, zdroje života pro celou přírodu. V rámci naší sluneční soustavy je naše zlaté Slunce tím, co řídí chod celého našeho nejbližšího vesmíru, planet, dává teplo, řídí důležité okamžiky v rámci roku, svádí svůj symbolický boj s temnotou, ze kterého vždy vychází jako vítězné. Je také mocné, majestátní a vždy důstojné. Proto jsou i nejvyšší bohové, kteří řídí svět božský a lidský, spjati s tímto Sluncem. A když spojíme dohromady vlastnosti Slunce a těchto bohů-vládců, získáme nespočet charakteristik zlaté barvy, a to v mytologickém, astrologickém nebo psychologickém aspektu. Zlaté se připisuje nesmrtelnost, nadpozemské vlastnosti, transcendentní hodnoty. Symbolizuje místo, na kterém se zjevuje to, co je svaté. Má božský lesk. Odkazuje k archetypálnímu centru života, ke středu, ústřednímu a nejvyššímu bodu hierarchie, kolem kterého vše vzniká, rodí se, krouží, existuje. Stojí na počátku, je jádrem, může nám připomínat posvátné vejce se žlutým či zlatým žloutkem uprostřed, je symbolem v mnoha mýtech. Zlaté jádro, zlatý střed. Jeho síla je životodárná, vyživující. Zlatá symbolizuje vždy pozitivní aspekt, kreativitu, mužskou sílu (v astrologii je Slunce svázáno se znamením Lva) a obrovskou všeobjímající a rozdávající univerzální Lásku.

V symbolice člověka je jeho pomyslným středem srdce – energetické centrum, střed našeho malého individuálního vesmíru. Pokud říkáme, že má člověk zlaté srdce, mluvíme o charakterových vlastnostech, jako je dobrota, spravedlnost, velkorysost, ušlechtilost, klid, vyrovnanost. Takový zlatý člověk je šťastný a vnitřně bohatý. Má srdce na správném místě, ve zlatém středu. Kráčí zlatou střední cestou, která představuje moudrost, intuici, schopnost vést a inspirovat ostatní. Je to cesta harmonie, souladu, Lásky, idealismu. Pochopit a kráčet zlatým středem je vyjádření nejvyšších hodnot, kterých člověk může dosáhnout. Ten, kdo zlatě září, může rozdávat. Jako Slunce rozdává svoji energii a jemu samotnému nikdy nechybí. A toto dávání je hodnotné a žádoucí.

Těmito všemi aspekty k nám může promlouvat zlatá barva a podněcovat nás k zvládnutí všech překážek, nejistot, které pociťujeme v našem vnitřním psychickém světě, může nás podporovat v kráčení na cestě k moudrosti. Cestě k nalezení zlatého středu a zlatého srdce, které máme, ale zatím jsme je plně v sobě neobjevili. Zlatá je vždy krásná a vznešená. Barva je, jak říká J. W. Goethe, …záležitostí duše, projevuje se jako síla, která spojuje člověka se silami vesmíru, a její účinky podléhají zákonitostem přírodních dějů.

Článek vyšel v časopise Akropolitán č. 126.