Všeobecná rezoluce valného shromáždění Nové Akropolis (OINA) 2021

Valné shromáždění OINA schvaluje: 
A) Že kvůli pandemii vyvolané na světové úrovni nákazou viru Covid-19 (Coronavirus) a kvůli nutnosti hygienické prevence se prezenční aktivity v různých sídlech Nové Akropolis ve světě přizpůsobily modelu on-line s použitím informačních platforem.
Proto Valné Shromáždění OINA připojeným asociacím doporučuje, aby zajistily veškerou vhodnou prevenci, aby se vyloučila nákaza a šíření viru, a aby v každém okamžiku měly na zřeteli pokyny Světové zdravotnické organizace.
B) Pamatovat na to, že Mezinárodní organizace Nová Akropolis (O.I.N.A.) se nachází ve více než padesáti členských státech OSN prostřednictvím tisíců dobrovolníků a členů, kvůli čemuž Valné Shromáždění OINA trvá na jejich přihlášení se k prohlášení OSN o dosažení Sedmnácti Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které jsou shrnuty v takzvaném Programu 2030 a na šíření obecné potřeby většího vědomí jednoty a solidarity, aby byly splněny.
V tomto smyslu se zdůrazňuje, tak, jak bylo naznačeno na Valném Shromáždění roku 2020 a zopakováno na Valném Shromáždění 2021, že programy, které uskutečňuje OINA, jsou spojeny s následujícími body SDGs: 4. bod O kvalitní výchově, 13. bod O aktivitách spojených s klimatem, 16. bod O míru, spravedlnosti a efektivních institucích; 17. bod O partnerství pro dosažení cílů. Kromě SDGs již zmíněných díky bohatým a rozmanitým programům přidružených národních asociací, které ji tvoří, O.I.N.A. také přispívá k dalším bodům SDGs. Jako příklad můžeme uvést: solidární jídelny, které pomáhají osobám bez prostředků (SDGs 2); aktivity pro poskytování cenově dostupné a neznečišťující energie v různých venkovských sídlech v Evropě a v Americe (SDGs 7) a vzdělávací programy v oblasti zdraví a sportu, které zlepšují životní styl (SDGs 3).
Proto Valné Shromáždění doporučuje svým přidruženým členům vypracovat plány s větší citlivostí pro body SDGs a definovat specifické cíle, aby v následujících letech i nadále přispívaly v oblastech určených SDGs.
C) Pokračovat s aktivitami uskutečňovanými v souvislosti se Světovým dnem filozofe, vyhlášeným UNESCO v roce 2002, který se stal jednou z našich symbolických aktivit a který Mezinárodní Organizace Nová Akropolis (O.I.N.A.) nepřetržitě uskutečňuje již více než dvacet let ve svých různých sídlech ve světě. Proto Valné Shromáždění doporučuje dodržet v příštím roce stejný program přednášek, shromáždění, sympózií a kongresů spojených s tímto důležitým významným výročím. 
D) V souvislosti s připomínkou Světového dne Země, který se na celém světě slaví 22. dubna, Valné Shromáždění O.I.N.A. doporučuje různým národním asociacím spojeným s Mezinárodní organizací Nová Akropolis, aby pamatovaly na možnost uskutečňovat aktivity spojené s přírodou a s její ochranou a vybízí k tomu, aby se v následujících letech udržovala tato důležitá práce uvědomění si ochrany životního prostředí, udržitelnosti a jednání zdravého pro lidské bytosti i pro naši planetu. 
E) Valné Shromáždění se těší z úspěchů získaných v četných aktivitách v oblasti Filozofie, Kultury a Dobrovolnictví, které byly uskutečněny během minulého roku 2020, neboť navzdory zásahu, který způsobila pandemie Covidu 19, se zachovaly aktivity cestou on-line telekomunikačními systémy ve více než padesáti státech, ve kterých se nacházejí zástupci Nové Akropolis připojené k O.I.N.A., a doprovodné aktivity těměř v pětistech sídlech rozprostřených po celé planetě, překonávajíce tímto způsobem ohraničení, která přirozeně byla stanovena, aby se zvítězilo nad šířením viru.
F) Valné Shromáždění připomíná a opakuje, že O.I.N.A. je zavázána svými Základními Principy podporovat ve svých nejrůznějších aktivitách lidskou důstojnost  ve společném úsilí dosáhnout bratrství všech lidských bytostí a všech národů.