Všeobecná rezoluce valného shromáždění Nové Akropolis (OINA) 2020

Valné shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis schvaluje: 
A) že tváří v tvář celosvětové pandemii vyvolané nákazou virem Covid 19 (Koronavirus) a s ohledem na stav zdravotnické a sociální pohotovosti, který vyžaduje okamžité a účinné jednání vlád, osob a všech subjektů všeobecně, tak jako to prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) ve své deklaraci ze dne 16. března 2020, Mezinárodní organizace Nová Akropolis doporučuje všem svým přidruženým asociacím řídit se v boji proti této pandemii pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) a vlád jednotlivých států.
B) Připomínáme, že Mezinárodní organizace Nová Akropolis (O.I.N.A.) se nachází ve více než padesáti členských státech OSN s tisíci dobrovolníků a spolupracovníků, kvůli čemuž  se Valné shromáždění připojuje k výzvě OSN pro dosažení sedmnácti Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) obsažených v tzv. Programu 2030 a k šíření potřeby zlepšovat povědomí o jednotě a solidaritě, aby se body mohly naplnit. V tomto smyslu se vyzdvihuje, že programy, které uskutečňuje O.I.N.A., jsou spojené s následujícími SDGs: 4. O kvalitní výchově; 13. O aktivitách spojených s klimatem; 16. O míru, spravedlnosti a efektivních institucích; 17. O partnerství pro jejich dosažení. Kromě již zmíněných bodů SDGs O.I.N.A. díky bohatosti a rozmanitosti programů přidružených národních asociací, které ji tvoří, také přispívá k dalším bodům SDGs. Jako příklad můžeme uvést: solidární jídelny, které pomáhají osobám bez prostředků (SDGs 2); jednání pro poskytování cenově dostupné a neznečišťující energie v různých venkovských střediscích v Evropě a v Americe (SDGs 7) a vzdělávací programy v oblasti zdraví a sportu, které zlepšují životní styl (SDGs 3). Z těchto důvodů doporučuje Valné Shromáždění svým přidruženým členům vypracovat plány na zvýšení povědomí o SDGs a definovat specifické cíle, aby se dále v následujících letech podíleli na pokynech SDGs. 
C) Pokračovat s aktivitami v souvislosti se Světovým dnem filozofie vyhlášeným UNESCO v roce 2002 a prostřednictvím kterých se Mezinárodní organizace Nová Akropolis rozvíjí nepřetržitě již více než dvanáct let ve svých různých sídlech ve světě. Proto Valné Shromáždění doporučuje dodržovat během příštího roku 2020 stejný program přednášek, shromáždění, sympózií a kongresů spojených s touto důležitou událostí.
D) Valné shromáždění jednomyslně schvaluje, že bude patronem Mezinárodní klavírní soutěže Delia Steinberg, k poctě její zakladatelky, která byla prezidentkou představenstva dlouhá léta. Tato  každoroční soutěž, která se koná v Madridu, byla zahájena v roce 1982 s cílem podporovat nové hodnoty hudby a podnítit uměleckou kariéru mladých klavíristů. Za tímto účelem souhlasí s ročním příspěvkem zmíněnému konkurzu částkou, která bude každý rok stanovena představenstvem dle návrhu jejího prezidenta v souladu s potřebami této mezinárodní soutěže. 
E) Valné shromáždění blahopřeje k  úspěchu dosaženému prostřednictvím nesčetných aktivit v oblasti filozofie, kultury a dobrovolnictví, které byly uskutečněny minulý rok 2019 ve více než padesáti státech, v nichž se nacházejí zastupitelé Nové Akropolis sdružené v O.I.N.A. a  v téměř pěti stech sídel poboček rozmístěných po celé planetě. 
F) Valné shromáždění připomíná, že O.I.N.A. je prostřednictvím svých Zakládajících principů zavázaná podporovat ve svých různých aktivitách úctu k lidské důstojnosti ve společném úsilí dosáhnout bratrství mezi všemi lidmi a národy.