Všeobecná rezoluce valného shromáždění Nové Akropolis (OINA) 2018

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PRAVIDELNÉHO VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ NOVÉ AKROPOLIS (OINA) DNE 12. DUBNA 2018
Všeobecné shromáždění OINA se konalo ve městě PAŘÍŽ (FRANCIE), v Hotelu HILTON PARIS CHARLES DE GAULLE AIRPORT

VŠEOBECNÁ REZOLUCE
Valné shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (dále OINA) schvaluje následující:
A) Valné Shromáždění OINA znovu potvrzuje nutnost umožnit všem přístup k poznání a navrhuje tři původní směry: Filozofii, Kulturu a Dobrovolnictví, neboť má na zřeteli potřebu posílit hodnoty občanské etiky pro 21. století.
B) Valné Shromáždění připomíná, že cílem Filozofických Škol „na klasický způsob“ je vzdělávat všechny lidi bez ohledu na rozdíly, aby mohli žít důstojně a mohli pochopit svou užitečnost ve společnosti a ve světě.
OINA připomíná, že abychom v současné společnosti mohli jednat účinně, potřebují lidé své jednání opřít o organizační struktury, které jim poskytnou vhodné nástroje, aby mohli řešit nové politické, ekonomické, sociální a environmentální výzvy, které skličují společnost naší doby, a to s cílem podpořit zlepšení mezilidských vztahů tak, jak je uvedeno v principech zakládací listiny OINA.
C) Valné Shromáždění znovu potvrzuje své rozhodnutí pokračovat s aktivitami OINA a aktivně se účastnit společnosti spolu s dalšími veřejnými a soukromými institucemi a organizacemi.
D) Valné Shromáždění připomíná, že lidstvo jako celek se rozhodlo bránit lidskou důstojnost na všech místech a za všech okolností, a v tomto duchu OSN přijala Všeobecnou deklaraci lidských práv vyhlášenou 10. prosince 1948 jako „společný ideál, kterého musí být dosaženo všemi národy a státy“, což znamená, že v roce 2018 bude slavit své 70. výročí.
Valné shromáždění vyzývá všechny jednotlivé členské asociace přidružené k OINA, aby na svých aktivitách toto výročí připomněly.
Shromáždění znovu vyjadřuje své přání pokračovat s prací dle Principů, které inspirují OSN, neboť jako takové též souvisí s Principy OINA.
Vskutku první princip její zakládací listiny předkládá právě myšlenku „podporovat ideál mezinárodního bratrství založeného na úctě k lidské důstojnosti bez rozdílů rasy, pohlaví, kultury, náboženství, společnosti atd.“
E) Valné shromáždění OINA svým přidruženým asociacím navrhuje pokračovat v upevňování institucionálních vztahů s mezinárodními organizacemi, s nimiž mají společné cíle a s nimiž mají styčné body pro vzájemnou spolupráci.
V souladu s výše uvedeným se považuje za nutné, aby se přidružené asociace zapojily do institucionálních sítí regionálního nebo globálního charakteru.
F) Valné shromáždění OINA připomíná výzvu generálního tajemníka OSN, Antonia Guterrese, v jeho vzkazu pro rok 2018, v němž poukázal na „červený poplach“ kvůli vyhrocení mezinárodních konfliktů, nárůstu jaderného zbrojení, klimatickým změnám, diskriminaci, porušování lidských práv, nacionalismu a xenofobii. Valné shromáždění OINA souhlasí s návrhem Antonia Guterrese, že „je nutné dosáhnout jednoty mezinárodní společnosti prostřednictvím omezování rozdílů a sjednocování lidí, překonáváním rozporů a dosažení společných cílů a hodnot sdílených s cílem učinit z našeho světa bezpečnější místo“, v takovém měřítku, v jakém OINA tuto práci uskutečňuje ve více než šedesáti státech světa a na pěti kontinentech prostřednictvím více než čtyři sta třiceti zmocněnců ve světě za posledních šedesát let práce pro mír, jednotu a důstojnost všech lidí.
G) Od svých počátků zastává OINA ve svých školách filozofie podporu vzdělávání opírajícího se o lidská práva, aby lidé na celém světě mohli znát svá práva a práva ostatních a mohli je uskutečňovat.
H) Rovněž navrhuje pokračovat s rozvojem a činností skupin pro ekologické aktivity, které podporují výchovu lidí k ochraně životního prostředí a poskytují systém pomoci a přežití v případě přírodních katastrof.