Všeobecná rezoluce valného shromáždění Nové Akropolis (OINA) 2015 (Antigua Guatemala)

A) Valné shromáždění OINA se znovu utvrdilo ve svém odhodlání rozšiřovat přístup k filozofickému poznání pro všechny lidi a z uplatňování filozofie v praxi postavit hradbu proti násilí a morálním nemocem, které postihují společnost naší doby tím, že bude prosazovat etické obnovení na základě přínosu prožitých transcendentních hodnot, které zahrnují hluboké obnovení lidské bytosti.
Proto je úlohou Valného shromáždění přenášet nejen etickou inspiraci, nýbrž také podporovat praktický rozvoj základních směrů činností s cílem uplatňovat ji v každé z národních asociací sdružených v OINA.
K tomu radí členským asociacím sdruženým v OINA, aby pořádaly programy vzdělávání ve filozofii, kultuře a dobrovolnictví, stejně jako i nejrůznější druhy aktivit s filozofickým zaměřením, což umožní uskutečňovat učení a činnosti nejen prostřednictvím jednání pozitivního a konstruktivního pro společnost nebo přírodu, ale také pro uvědomění si potřeby předejít jednání, která jsou škodlivá pro společnosti nebo přírodu.
B) Valné shromáždění připomíná, že program studia OINA jakožto filozofické školy na klasický způsob se zakládá na potřebě utvářet lidskou bytost s cílem zlepšovat společnost a životní prostředí pomocí ušlechtilého postoje obnovy společnosti.
C) Valné shromáždění si je vědomo činnosti OINA ve světě a doporučuje, aby pokračovala v rozsáhlé a důležité prací v sociální a kulturní činnosti, vykonané v uplynulém období, a aby pokračovala v aktivní spolupráci s ostatními veřejnými i soukromými institucemi a organizacemi s cílem posílit nutnou součinnost mezi organizacemi pracujícími pro filozofii, kulturu a dobrovolnictví.
Proto navrhuje pokračovat ve formování pracovních týmů a skupin pro sociální činnost, které přispívají rozvoji a vzdělání lidských bytostí při ochraně a zlepšování planety Země a společností.
D) Valné shromáždění schvaluje aktivity, které v minulém období uskutečnily různé organizace a asociace spolupracující s OINA v oblasti ochrany životního prostředí a filozofického a sociálního vzdělávání, jak je vidět v ročence aktivit předložené tomuto Valnému shromáždění.
OINA připomíná, že zkoumání vztahující se k poznání umožňují probudit esenciální část lidské bytosti prostřednictvím rozvoje jejího chápání, intuice a ochoty zbavit se egoismu, materialismu, fanatismu, násilí a morální zkaženosti s cílem přispět k posílení osobního i kolektivního povědomí o soužití v bratrství, jak je uvedeno v prvním ze zakládajících principů OINA, jakožto jednoho ze základních kritérií, která mohou utvořit budoucnost lidstva.