Sao Paulo 2012 - rezoluce valného shromáždění

Valné shromáždění se uskutečnilo 12. dubna 2012 v Sao Paulo (Brazílie)
Všeobecná rezoluce
A) Valné shromáždění MONA (Mezinárodní organizace Nová Akropolis) na svém výročním shromáždění v roce 2012 ve městě Sao Paulo (Brazílie) zdůraznilo a rozhodlo, že bude v tomto roce pokračovat v rozvoji tří pilířů, kterými jsou filozofie, kultura a dobrovolnictví: 
Uznává nutnost posílit pouta solidarity, a proto Valné shromáždění MONA soudí, že filozofie je cesta, jež umožňuje jednotlivcům přístup k porozumění lidských podmínek, a že kultura podporuje sbližování rozmanitých projevů poznání různých národů, které obohacují naši planetu, a že dobrovolnictví je hodnotnou metodou pro sociální spolupráci, jež sbližuje prostřednictvím lásky k druhým jako praktická cesta pomoci s cílem vytvořit programy, které podporují dialog a harmonické soužití. 
Doporučuje všem jednotlivým asociacím Nové Akropolis sdruženým v MONA, aby zintenzivnily své aktivity v těchto třech oblastech: filozofii, kultuře a dobrovolnictví, tak jako činily dosud, ale posilujíce tyto cesty akcí s ohledem na současnou krizi, která globálně ničí celou planetu a v níž právě tyto tři aspekty humanitárního působení mohou pomoci zmírnit bolest, kterou krize vytváří. 
B) Jak již bylo řečeno dříve, Valné Shromáždění MONA soudí, že ekonomická a společenská krize, která postihuje mezinárodní společnost alarmujícím způsobem, má své nejhlubší kořeny v krizi morálních a etických hodnot.
Uznává , že planetu, jak vyplývá ze zpráv Organizace spojených národů, ovlivňuje krize globálních rozměrů a otřásá velkými bankami, firmami a společnostmi, což má ničivý vliv na občany po celém světě, protože se zvyšují životní náklady, ničí pracovní příležitosti, vytváří chudoba, aniž by byla vidět nějaká krátkodobá východiska.
Doporučuje  mít na paměti, že kořen tohoto ekonomického a sociálního úpadku, jímž trpí naše společnost, tkví velmi pravděpodobně v úpadku, který v posledních letech postihuje respekt k morálním a etickým hodnotám, což otevírá cestu korupci, postihující politiky a obchodníky. Proto se jeví jako nezbytná naléhavá potřeba obnovy základních hodnot, které podporují pojetí lidské důstojnosti, k čemuž může MONA, v různých státech, kde rozvíjí svou činnost, přispět přednáškami a veřejnými aktivitami, jež pomohou uvědomit si nutnost morálního hnutí na celosvětové úrovni.
C) Zdůrazňuje význam, který má Ročenka, jež se vydává každý rok na mezinárodní úrovni, neboť jejím prostřednictvím může mezinárodní společnost vidět příkladnou práci v oblasti morálních hodnot a solidarity, kterou MONA uskutečňuje ve více než padesáti státech světa.
Uznává , že v průběhu deseti let, kdy byla Ročenka MONA publikována, se stala mezinárodním přehledem naší filozofické, kulturní a dobrovolnické práce, a že při mnoha příležitostech žádaly o naši pomoc a práci autority různých států, kde vyvíjíme své aktivity.
Doporučuje  pokračovat v publikování a distribuci Ročenky jak v tištěné tak v digitální podobě proto, aby i nadále byly propagovány hodnoty, aniž by se zapomínalo na důležitost mezinárodních webových stránek MONA a stránek sdružených asociací.
D) Vzhledem k tomu, že UNESCO vyhlašuje každoročně v průběhu měsíce listopadu „Mezinárodní den filozofie“, což má důležitý dopad v jednotlivých zemích, kde působí členské organizace MONA, doporučuje jeho využití v rámci občanské společnosti.
Uznává , že MONA odvádí již mnoho let obrovskou práci v souvislosti s touto událostí organizováním specifických aktivit u příležitosti Mezinárodního dne filozofie v průběhu měsíce listopadu ve státech, kde fungují její pobočky, s dopadem místním či mezinárodním.
Doporučuje pokračovat v této důležité práci na šíření filozofických hodnot, mít na mysli, že filozofické poznání jakožto „umění žít“ je jedním ze základních pilířů aktivit MONA a způsobem, jak podpořit učení klasických filozofů „Poznej sebe sama“.
E) Bere na vědomí, že v rámci jednotlivých aktivit různých poboček MONA existuje spolupráce s mezinárodními, národními i místními organizacemi a institucemi.
Uznává důležitost aktivit uskutečňovaných v tomto smyslu MONA a chce upozornit na naši prezentaci před Stálou radou OAS (Organizace amerických států) v prosinci 2011, kdy byla u příležitosti desátého výročí existence Mezoamerické demokratické charty předložena naše doporučení pro demokratickou kulturu v Americe, vzhledem k tomu, že MONA je přítomna ve dvaceti ze třiceti pěti států, které jsou členy OAS a je registrována jako Organizace pro Občanskou společnost u OAS v Chile.
Doporučuje  pokračovat v důležité práci nejen na regionální úrovni v rámci Organizace amerických států, ale i v rámci širšího kontextu Organizace spojených národů, kde může MONA přispívat k prohloubení dialogu v rámci občanské společnosti a občanského soužití.
F) Vzhledem k tomu, že světová populace dosáhla v roce 2000 šesti miliard a na konci roku 2011 sedmi miliard, se tváří v tvář tomuto exponeciálnímu růstu stává výživa a bezpečnost lidských bytostí stále více komplikovanou.
Uznává, že v oblastech, kde se koncentruje největší hustota osídlení, většinou v rozvojových státech, jsou chudoba a hlad endemickým zlem.
Doporučuje  sdružením připojeným k MONA, aby zintenzivnily svou práci na sociální pomoci znevýhodněným skupinám, aby se zmírnila velká nerovnováha, která má špatné následky na prostředí, v němž pracujeme, a aby se aplikovalo kritérium subsidiarity na základě toho, že lze poskytnout lepší pokrytí sociálních potřeb těm, kteří jsou nejblíže každé jednotlivé asociaci, vzhledem k tomu, že aktivity MONA se rozvíjejí ve více než padesáti státech světa na různých kontinentech.
G) Připomínaje strašnou přírodní katastrofu, která zasáhla Japonsko v březnu 2011, způsobenou kombinací zemětřesení a tsunami, které během několika hodin zničily velkou část severovýchodní části země, což v důsledku vyústilo v radioaktivní únik z elektrárny Fukušima.
Uznává  potřebu prevence, v rámci možností, těchto typů přírodních katastrof, které jsou den za dnem zřejmější po celé planetě, což svědčí o křehkosti našeho životního prostředí.
Doporučuje  mít na paměti ve všech sídlech Nové Akropolis systémy ochrany a zabezpečení proti takovým neštěstím, pravidelně uskutečňovat evakuační cvičení, abychom byli ve střehu pro případ nouzových situací, a spolupracovat také s jinými organizacemi s cílem vytvořit síť civilní ochrany v místech, kde fungují naše sídla.
H) UNESCO vyhlásilo rok 2012 Mezinárodním rokem čtení, což je příležitost podpořit umění číst mezi různými vrstvami populace.
Uznává, že čtení umožní lidem se zdokonalovat pěstováním kultury a postupovat k dosažení lepšího a vyššího stupně občanského a lidského uvědomění.
Doporučuje  propagaci četby v jednotlivých státech sdružených v MONA a vytváření „Čtenářských klubů”, aby se lépe využily výtečné knihovny, které naše sídla mají, což může posloužit jako impuls pro poznání a dá jim další praktické a sociální využití.