Santiago de Chile 2006 - Přemýšlet globálně, avšak jednat lokálně

Rezoluce Valného shromáždění
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v Santiagu, Chile, 24. dubna 2006, byla přijata následující deklarace:
Všeobecná deklarace:
1) Chce poukázat na svůj závazek podílet se na výchově mládeže k hodnotám solidarity a společenské odpovědnosti, velmi blízkým principům etického a filosofického charakteru, což jsou základní pilíře učení MONA.
2) Jako mezinárodní organizace zřízená ve více než padesáti státech světa chce MONA jako odezvu k procesům globalizace, které se projevují ve světě, nabídnout své struktury do služeb lepšího porozumění mezi lidmi. Proto klade důraz na vedení dialogu mezi globálním a lokálním; a s cílem, aby to, co je lokální, nebylo pohlceno tím, co je globální, chce uskutečnit v praxi soužití mezi oběma, což je shrnuto ve slovech „přemýšlet globálně, avšak jednat lokálně“. Prostřednictvím tohoto principu se různá sídla Nové Akropolis přidružená MONA pokusí podporovat rozvoj regionální a lokální identity tam, kde mají své aktivity, aniž by opomenula propojení mezinárodního společenství, a zároveň k tomu využijí velkou mezinárodní strukturu, kterou MONA nabízí ke službám lokálním a menším společenstvím.
3) Tak, jak to navrhl generální tajemník Spojených národů, chce MONA v rámci nové globalizované společnosti podporovat všechny modely komunikace, opírajíc se o nové informační technologie. Činí to prostřednictvím své mezinárodní internetové stránky (www.acropolis.org) i národních a lokálních stránek, prostřednictvím časopisů a všech prostředků, které poskytuje rozvinutá technologie, aby se i do nejvzdálenějších koutů planety dostaly ta nejlepší kritéria filosofické výchovy.
4) Obnovuje svůj závazek vůči současné společnosti, jenž se konkretizuje v nových aktivitách, které jsou projevem solidarity, v různých částech světa, v nichž přírodní katastrofy, chudoba, diskriminace či nespravedlnost nejvíce postihují vrstvy těch nejpotřebnějších. To se uvádí v Ročence, kterou vydává MONA (v tištěné podobě a na CD), kde se lze seznámit s aktivitami Nové Akropolis, jež se účastnila záchranných akcí spojených s katastrofami, např. tsunami v Tichém oceánu, zemětřesení v Pákistánu, přírodní katastrofy, které postihly Salvador a Guatemalu, stejně jako mnohých dalších akcí jako pomoci v dětských domovech, střediscích třetího věku, nemocnicích atd.
5) MONA chce navrátit hodnotu filosofie jako modelu převzetí společenské zodpovědnosti, neboť hodnoty, které podněcují filosofický rozvoj, vyvolávají v jednotlivci uvědomění si sounáležitosti s lidstvem, které mu umožňuje znovu rozpoznat potřeby lidí, a též umožňují zrození ochoty být ostatním k dispozici. Valné shromáždění MONA trvá na praktickém smyslu filosofického poznání jako nezbytného nástroje pro pomoc současné společnosti a pro to, aby se v ní rozvíjela větší solidarita.
6) Konec konců pokračujíc v práci, kterou MONA vyvíjí od svých začátků už čtyřicet devět let, nebude šetřit úsilím nezbytným k tomu, aby se kultura ve všech svých projevech dostala ke všem typům lidí bez ohledu na přesvědčení, rasu či sociální příslušnost.
Všechna rozhodnutí byla jednohlasně schválena.