Santiago de Chile 1995 - Světový den tolerance

DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v Santiago de Chile v Chile 15. dubna 1995, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
Valné shromáždění se usneslo uspořádat Světový den tolerance. Tato akce se uskuteční v rámci kampaně vyhlášené Radou Evropy u příležitosti setkání na nejvyšší úrovni, kterého se zúčastnily hlavy států a vlád dne 9. října 1993 ve Vídni v Rakousku, s cílem bojovat proti jakékoli formě netolerance (rasismus, xenofobie a antisemitismus).
Ve společnosti, v níž se netolerance projevuje každodenně v nových formách, považujeme pořádání takových dnů za nezbytné. Tato netolerance byla zhoršena ekonomickými krizemi, jejichž následkem byl odmítavý přístup vůči emigrantům a všem těm, kteří jsou pokládáni za "jiné".
Dle našeho mínění nejsou ekonomická, politická ani právní opatření dostačující, aby mohl být tento jev vymýcen, a ve skutečnosti je zapotřebí změna mentality a postoje založená na hlubším poznání jiných kultur a otevřenější výchově, která pomůže porozumět druhým.
MONA usiluje od svých počátků o tyto cíle, které se jasně odrážejí ve třech principech její zakládací listiny, s cílem obnovit opravdové mezilidské vztahy založené na solidární účasti a respektu k rozdílům za účelem podpory vzájemného pochopení mezi národy.
Vytvoření solidární, bratrské a spravedlivé společnosti opírající se o záruku důstojnosti všech jednotlivců a uznání hodnot jednoty a svornosti. Neboť možnost prožívat kulturní rozmanitost představuje zdroj vzájemného obohacení a sociálního pokroku.
V tomto smyslu se Valné shromáždění MONA usneslo, že rozšíří tento rok své aktivity, jak tomu bylo i v letech předcházejících, a zvláště se bude věnovat mladým generacím.