San Salvador 2008 - Pokračovat v činnosti pro rozvoj filosofie

REZOLUCE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Valné shromáždění MONA na svém ročním shromáždění v roce 2008 ve městě San Salvador (El Salvador) chce zdůraznit, že:
V uplynulém roce 2007 dovršila MONA padesát let nepřetržitých aktivit na podporu filosofického myšlení, kultury, porozumění mezi národy, tolerance a ochrany životního prostředí.
Na základě toho rozhodla:
a) Znovu potvrdit svou ochotu pokračovat v činnosti pro rozvoj filosofie jako způsobu života, ve snaze dosáhnout vyššího stupně sociálního vědomí a poznání sebe sama. Zároveň pokračovat v práci v oblasti kultury, protože jsme při mnoha příležitostech zdůrazňovali, že kulturní vyjádření lidstva vytváří základy pro lepší mezilidské vztahy a pro lepší porozumění a sbližování mezi národy. Také chceme pokračovat v prosazování dobrovolnictví jako vyjádření nesobeckosti a solidarity mezi různými částmi společnosti, což poslouží pro posílení svazků soužití a respektu v rámci vzájemné pomoci.
b) Pokračovat v rozvoji svých mezinárodních programů, které koordinují aktivity vztahující se k umění, hudbě, humanitním vědám, formování charakteru a ochoty, jež odráží ročenka aktivit vydávaná u příležitosti každého Valného shromáždění, v níž jsou shromážděny všechny aktivity MONA uskutečněné ve více než padesáti státech světa.
c) Posílit aktivity dobrovolnictví, ať už uskutečňované samotnou MONA nebo ve spolupráci se Skupinou aktivní ekologie (GEA), které se konají v různých částech planety, za účelem ne jen ochrany přírody a ekologické rovnováhy, ale také pomoci a záchranných prací v případě přírodních katastrof, jako bylo zemětřesení v Peru nebo vytvoření Programu Hestia 2007 pro spolupráci a stanovení kritérií pro hledání a záchranu zmizelých osob.
d) U příležitosti Mezinárodního dne filosofie, který se díky iniciativě UNESCO slaví po celém světě, na památku MONA pořádat bohatý program, který poukazuje na vztah filosofie k umění a historii, a který podporuje filosofické hodnoty a ideje, kromě mnoha dalších aktivit, které jsou též shrnuty v Ročence aktivit publikované organizací.
e) Zdůraznit podporu MONA u příležitosti 60. výročí vzniku Všeobecné deklarace lidských práv (1948 – 2008) podněcované Organizací spojených národů a u příležitosti iniciativy Evropské unie, která označila rok 2008 za Evropský rok interkulturního dialogu.
f) Je důležité poukázat na to, že MONA se účastní důležitých mezinárodních událostí na základě pozvání Organizace spojených národů (OSN) a Organizace amerických států (OEA). Konkrétně je MONA, spolu s dalšími mezinárodními organizacemi, které působí v Latinské Americe v oblasti „občanského vzdělávání“, členem Výboru poradců Interamerického programu OEA pro vzdělávání v demokratických hodnotách a jejich uplatňování v životě. V posledních letech byla MONA při různých příležitostech pozvána k účasti na Světové konferenci nevládních organizací, kterou organizuje Oddělení veřejných informací OSN.