Rakousko 2011 - rezoluce valného shromáždění

Valné Shromáždění MONA bylo uskutečněno ve Vídni (Rakousko) 7. dubna 2011
Všeobecná rezoluce
Valné Shromáždění MONA na svém ročním shromáždění v roce 2011 ve Vídni (Rakousko) rozhodlo o tom, že chce pro tento rok dát důraz a pokračovat v rozvoji svých tří sloupů, kterými jsou filozofie, kultura a dobrovolnictví:
Potvrzujeme naše přesvědčení, že filozofie a přístup k poznání by neměly být pouze teoretické, ale měly by mít i praktický smysl, který nám pomůže čelit životu s moudrostí, což, díky dědictví učení starověkých filozofů, nám umožní dosáhnout štěstí prostřednictvím pochopení sebe sama a úcty k druhým, jako vyjádření harmonického vztahu, jenž nás všechny činí více lidskými a více tolerantními.
Potvrzujeme  hodnotu kultury jako nutného základu pro poznání historie lidstva, jež nám dá potřebné nástroje pro pochopení našeho historického okamžiku a pro vykročení vstříc budoucnosti s praktickými projekty, které umožní lidské bytosti, a zejména novým generacím, přístup ke všeobecnému vzdělání bez jakékoli diskriminace, s cílem dosáhnout etických, morálních a věčných hodnot, které posílí lidskou důstojnost a ochrání základní práva člověka na život a soužití.
Potvrzujeme,  že je třeba nabídnout naše nesobecké úsilí a pomoc prostřednictvím dobrovolných aktivit, což nám umožní pomáhat těm, kteří žijí v chudobě, mají nedostatek znalostí, nemají přístupu k prostředkům a chybí jim to nejzákladnější pro přežití. Tato pomoc by neměla být poskytována jen v zájmu lidské společnosti, ale také v zájmu životního prostředí, protože to je nezbytnou oporou pro společnost, jelikož planeta je domovem všech.
V tomto smyslu  Valné shromáždění MONA potvrzuje své přesvědčení, že je třeba stejně jako v předchozích letech nadále podporovat úsilí různých mezinárodních a nevládních organizací, které, stejně jako MONA, neúnavně pracují na zlepšení zdraví planety a soužití mezi lidmi, kteří ji obývají. V souladu s tím opětovně vyjadřujeme naše odhodlání pokračovat v podpoře připomínkových aktivit mezinárodního charakteru, jež pokud mají být více než jen prohlášením, potřebují podporu organizací jako je MONA a mnoha jiných ve světě, aby dosáhly svých cílů propagací spolupráce na mezinárodní úrovni.
Vzhledem k tomu,  že rok 2011 byl vyhlášen Mezinárodním rokem dobrovolníků a Organizace spojených národů připravuje zprávu o stavu dobrovolnictví na celém světě, chceme podporovat diskusi o dobrovolnictví na celosvětové úrovni.
Vzhledem k tomu,, že dobrovolnictví je prostředkem k řešení chudoby, udržitelného rozvoje, změn klimatu, předcházení katastrofám dle Miléniové Deklarace a Rozvojových cílů tisíciletí OSN.
Nemluvě o tom, že  podobně jako Organizace spojených národů, i Evropská unie vyhlásila rok 2011 Evropským rokem dobrovolnictví a členové a členské asociace MONA v Evropě takto spolupracují a uskutečňují významné práce dobrovolníků už po desítky let.
Proto jsme rozhodnuti  pokračovat v obrovské práci dobrovolníků, kterou vyvíjí Mezinárodní organizace Nová Akropolis ve více než padesáti zemích, což se odráží v každoročně publikované Mezinárodní ročence ve španělském a anglickém jazyce, která je distribuována po celém světě, a podporovat všechny členské asociace sdružení MONA v jejich úsilí posílit vztahy mezi občanskou společností a institucemi pro účinnost dobrovolných aktivit s cílem napravit a překonat velké sociální a kulturní rozdíly, kterým čelí lidstvo v tomto tisíciletí.
Připomínáme, že  Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo rezoluci (A/RES 61/193), kde byl rok 2011 vyhlášen Mezinárodním rokem lesů, aby bylo zvýšeno uvědomění si toho, že lesy jsou nedílnou součástí trvale udržitelného rozvoje planety kvůli ekonomickému, sociokulturnímu a environmentálnímu přínosu, který poskytují.
V tomto ohledu členové a členská sdružení připojená k MONA prováděli kampaně na zalesňování už po více než dvacet let na různých kontinentech, kde působí, a proto důrazně doporučujeme, aby, pokud je to možné, v této důležité práci pokračovali, a to zvláště v tomto roce věnovaném lesům, se stejnou nebo ještě větší intenzitou, než v předchozích letech. Nesmíme zapomenout na velmi důležitou práci MONA během posledního desetiletí, a také v tomto desetiletí, které právě začalo, týkající se účinných kampaní požární prevence, zalesňování po přírodních katastrofách a lesního dohledu, které uskutečňují doborovolníci z Nové Akropolis v různých zemích s rozsáhlými lesy a také environmentálních vzdělávacích kampaní, které byly vedeny v poslední době se zjevnou účinností pro prevenci a ochranu lesů, které jsou plícemi naší planety.
Připomínáme, že Organizace amerických států vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem kultury na podporu vzdělávání a kultury v Latinské Americe.
Zdůrazňujeme, že důležitá práce na podpoře kultury a vzdělávání, kterou uskutečňuje Nová Akropolis ve světě a zejména v zemích Latinské Ameriky, je odrazem vědomí, jež mají členové sdružení, že kultura a vzdělání jsou dva základní pilíře míru, tolerance a soužití. V této linii jednání, je doporučeno členům a členským sdružením, aby pokračovala v této práci v oblasti kultury a vzdělávání v zemích Latinské Ameriky, aby naplnili podnět ze strany Organizace amerických států.
Nakonec Valné shromáždění MONA potvrzuje své přesvědčení o důležitosti pokračovat v práci na rozvoji mravních a etických hodnot, které jsou jedním z cílů kvůli nimž byla založena, neboť představují základní oporu pro tvorbu charakteru a umožňují lidské bytosti pochopit lidstvo jako sjednocení individuálních vůlí, kde všichni a všechny jsou součástí stejné rodiny, ale ne v tom spekulativním a teoretickém smyslu, ale v reálném smyslu, který dovoluje sdílet bolest i štěstí druhých, a umožňuje společně postupovat v budování lepšího a obyvatelnějšího světa.