Praha 2003 - Výzva k porozumění, soudnosti a míru

DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v Praze v České republice 17. dubna 2003, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
1) Valné shromáždění vyjadřuje své znepokojení nad situací, která postihuje světovou ekonomiku a vytváří stále hlubší propast mezi bohatými a chudými zeměmi. Tato propast odsuzuje rozsáhlé části světa k hladomoru a ničí alarmujícím způsobem celé populace, a to zvláště děti, které jsou její největší nevinnou obětí.
Proto bylo rozhodnuto: podporovat v zemích, kde působí Nová Akropolis, kampaně na pomoc dětem, především těm, které žijí v zemích tzv. „třetího světa“.
2) Valné shromáždění vyjadřuje své znepokojení nad vlnou násilí a válečných konfliktů, která se v současné době šíří světem, a zvláště nad tím, že se na tuto nebezpečnou cestu vydávají nejvyspělejší země.
Proto bylo rozhodnuto: pořádat aktivity, které podporují mír, odmítají násilí, přispívají k setkávání lidí v duchu svornosti a soužití, což je výrazem myšlenky universálního bratrství, kterou byla inspirována zakládací listina Nové Akropolis.
3) Valné shromáždění zdůrazňuje naléhavou potřebu občanských sdružení jako podněcovatelů sociálních aktivit vzhledem k současným potřebám mnoha států, které trpí následky různých krizí a jsou takto oslabené, což má negativní dopad na nejpotřebnější společenské vrstvy. Byly zaznamenány vážné problémy v boji proti následkům znečištění moří a pobřeží, lesních požárů a znečištění ovzduší ve velkých městech.
Proto bylo rozhodnuto: přispívat k činnosti Skupiny GEA („Skupina aktivní ekologie“) a jiných vládních a/nebo nevládních institucí, které uskutečňují akce na ochranu okolního prostředí, a spolu s nimi se účastnit humanitárních akcí při přírodních a jiných katastrofách, které ohrožují planetu.
4) Valné shromáždění vzhledem ke společenským jevům, které dnes postihují mladou generaci, ustanovuje, že ve všech zemích, v nichž Nová Akropolis působí, bude u mladé generace podněcovat:
a) Úvahy o potřebě podporovat filosofické poselství, které sbližuje lidi při hledání opravdových demokratických vzorů, v nichž se odráží skutečná úcta k lidu, k jeho potřebám a k cílům lidského života.
b) Vzhledem ke zjištění, že dosáhnout této rovnováhy je obtížné, se výchova a kultura stávají klíčovými prvky pro uskutečnění myšlenky vzájemného soužití lidí a národů. Nesmí se však zapomínat na to, že výchova musí mít etické základy, neboť nestačí vytvořit pouze občana, ale je nutné umožnit zrod občanu morálnímu.
c) Nezbytnost hledat odpovědi a poskytovat je mladým lidem znepokojeným svou budoucností ve světě, který je stále nebezpečnější, nejistější a trvale ohrožený válkou.
Jelikož je zřejmé, že mnohé odpovědi lze nalézt ve filosofickém modelu, který rozvíjí poznání, a v podpoře základních lidských hodnot, Valné shromáždění Mezinárodní asociace Nová Akropolis jako organizace podporující filosofii se rozhodlo vydat výzvu k porozumění a soudnosti, zkrátka k míru, neboť uplatňování násilí a agrese nevede k žádnému trvalému řešení, protože vše, co se rodí z násilí, potřebuje násilí, aby se udrželo, a to by neměla být cesta lidstva.
Všechna rozhodnutí byla jednohlasně schválena.