Po stopách Římanů – Pula (1. část)

PhDr. Slavica Kroča

Abychom mohli sledovat stopy Římanů, musel prvně vzniknout samotný Řím. Dle legendy dal impuls k jeho založení hrdina trojské války Aeneas po pětileté plavbě a mnoha peripetiích. Jako nositeli „trojského meče“ mu byla předpovězena skvělá budoucnost, v níž má založit velkolepé město. Není však jediným hrdinou, který má dát impuls pro vznik nové země či národa.
Legenda o Argonautech vypráví, že poddaní krále Kolchidy, vedeni jeho synem Apsyrtem, pronásledovali loď Argos a chtěli získat zpět zlaté rouno. Vůdce Argonautů Iason však Apsyrta za pomoci jeho sestry Medey zabil a poddaní nechtěli tuto strašnou zprávu o princově smrti králi sdělit. Rozhodli se, že místo toho na jeho památku založí město, které bude vždy připomínat, kde Apsyrtos zahynul. Strabon, nejznámější geograf starověku, tvrdí, že právě tak byla založena Polai.
Opustíme-li mýtus a vydáme-li se po stopách dějin, zjišťujeme, že před více než třemi tisíci lety na území dnešní Puly Ilyrský kmen Histriů založil město a dal název celému poloostrovu Istrie. Zbyly po nich pouze dvě hlavní městské třídy kruhového tvaru, neboť přišli Římané a založili zde Colonia Pietas Iulia Pola.
Dante Alighieri popisuje Pulu ve své Božské komedii (Peklo IX, 113–114), Jules Verne ji chválí v románu „Matyáš Sandorf“ a James Joyce, který zde v letech 1904–1905 učil angličtinu, o ní píše v dopise svému bratrovi.


Pula
Pula

Pula je plná římských památek, jejichž počet každým dnem roste, protože se často stává, že při opravách rozvodů v ulicích pracovníci narazí na další archeologické objevy.
Toto město dýchá římskou kulturou, která nás doprovází na každém kroku: Amfiteátr, Herkulova brána, Dvojitá brána, Vítězný oblouk rodiny Sergiů, Augustův chrám, nekropolis, oktagonální mauzoleum, Fórum, římské divadlo...

Římské hradby a římské brány

Celé město obepínaly hradby s desítkou bran. Městská brána Porta Aurea (Zlatá brána) dnes už neexistuje, ale zachoval se Vítězný oblouk rodiny Sergiů, který se o ni opíral, a proto se mu dodnes takto říká. V letech 29. – 27. př. n. l. ho nechala postavit Salvia Postuma Sergi na počest svých tří vysoce postavených příbuzných na vlastní náklady, což se zachovalo v nápisu „Salvia Postuma Sergi de Sua Pecunia“. Uprostřed oblouku je orel s roztaženými křídly, který bojuje s hadem, a kolem nich delfín, sfinga a gryf. Po stranách se nacházejí okřídlené postavy bohyně Viktorie (Vítězství), které přinášejí věnce slávy. Z historického hlediska má význam zobrazení nejen římské, ale i barbarské zbroje, neboť jeden ze tří významných Sergiů, jimž byl oblouk zasvěcen, je i Lucius Sergius Lepidus, edil a vojenský tribun XXIX. legie, která se účastnila bitvy u Actia. Tato námořní bitva se odehrála 2. září roku 31 př. n. l. mezi dvěma nejsilnějšími členy druhého triumvirátu, Markem Antoniem a Octavianem. Kleopatra a Marcus Antonius museli uprchnout do Egypta, protože jejich vojsko bylo zcela zdeptáno přesilou loďstva jejich nepřátel.
Herkulova brána je nejstarší dochovaná antická památka postavená v polovině prvního století př. n. l. Její šířka je 3,6 m a výška přes 4 m. Římský bůh Herkules, obdoba řeckého Herakla, byl ochráncem města a na bráně se zachoval reliéf jeho kudrnaté hlavy a jednoho z jeho atributů, kyje. Též nám připomíná další z antických oficiálních názvů města: Colonia Iulia Pollentia Herculanea. Jsou tam vyryta i jména dvou zakladatelů kolonie Pola a prvních vládců města: Lucius Calpurniius Piso Caesonius a Lucius Cassius Longinus. Oba byli blízcí Caesarovi spolupracovníci, první z nich byl Caesarův tchán.
Dvojitá brána nese tento název proto, že poskytovala dva vchody/východy do antického divadla. Pochází z konce druhého století, ale byla postavena na zříceninách předchozí brány, která byla pravděpodobně jedním ze vstupů do města. Na horní části se nachází poděkování Luciovi Manaciovi, který na vlastní náklady postavil vodovod.
Všechny pulské brány vypráví o římských dějinách města, které naplnilo více než 3000 let své existence. Nyní, když jsme jimi vstoupili do města, můžeme si prohlédnout také ostatní krásy, které nám Římané zanechali. V příštím čísle to bude Fórum a Augustův chrám.