Peru 2010 - rezoluce valného shromáždění

Valné shromáždění MONA na svém ročním shromáždění v roce 2010 ve městě Chincha (Peru) rozhodlo pro tento rok takto:
Připomenout svůj závazek kultuře míru a nenásilí, jak je vyjádřeno Organizací Spojených Národů u příležitosti Mezinárodního desetiletí za kulturu míru a nenásilí ve prospěch budoucích generací. Taková kultura se zakládá na hodnotách, postojích a chování, které se odrážejí a jsou inspirovány interakcemi ve společnosti a duchem solidarity založených na principech svobody, spravedlnosti a demokracie, což pomáhá vyřešit již existující konflikty v prostředí mezinárodní společnosti díky analýze jejich hlubokých příčin s použitím dialogu a vyjednávání.
Podněcovat  členy a členské organizace, aby se plně účastnili procesu rozvoje společnosti pomocí vzdělání prostřednictvím filozofie, která zahrnuje jak přemýšlení tak i jednání, nabízeje tak příklad soužití v harmonii.
Solidarizovat  s deklarací Valného shromáždění OSN ze dne 17. prosince 2007, která vyhlašuje rok 2010 Mezinárodním rokem sbližování kultur a doporučit členům a členským organizacím uspořádat v průběhu roku setkání a aktivity o dialogu mezi náboženstvími a kulturami a také o spolupráci ve prospěch míru, což povede k dialogu na nejvyšší úrovni a / nebo k výměně informací v rámci občanské společnosti.
Podporovat  renomé Mezinárodní organizace Nová Akropolis jako příkladu sbližování kultur, jelikož je zastoupena ve více než padesáti pěti státech světa a podařilo se jí podpořit plynulou a hlubokou výměnu zkušeností mezi členy jednotlivých sdružených asociací prostřednictvím studia filozofie, a tím prokázat příznivý vliv, který má kulturní rozmanitost a výměna zkušeností mezi různými kulturami.
Upozorňovat  na to, že problémy, které trápí dnešní svět kvůli ekonomické, sociální a ekologické krizi, jsou velkého dopadu a rozsahu a volají po diskuzi, dialogu a výměně názorů mezi všemi národy světa, což umožní zrození Nového Humanismu pro 21. století a staletí budoucí.
Připomenout, že rok 2010 je Mezinárodním rokem biodiverzity, neboť OSN učinila tuto výzvu, čímž chtěla připomenout, že člověk je součástí přírody a že jeho osud je úzce spjat s biodiverzitou ve všem na planetě. Organizace spojených národů také připomíná, že bohatství, které přináší rozmanitost, hrozí rychlý zánik v důsledku lidské činnosti, což se dotýká nás všech bez výjimky kvůli alarmujícímu ničení systémů života mající za následek klimatické změny.
Doporučit  podporu všech programů a akcí na ochranu nenahraditelného bohatství života přírody, s cílem snížit ztrátu biodiverzity - biologické rozmanitosti a s cílem udržet rovnováhu života na Zemi, a tím upozornit, že je to velmi důležité pro současné i budoucí dobro lidstva.
Soucítit  s oběťmi nedávného zemětřesení na Haiti a v Chile, a připomínat, že je třeba nejen podporovat práci záchranných a lékařských týmů na pomoc obětem, ale také pomáhat poškozeným národům a učit je provádět obnovu v duchu solidarity.
Nezapomenout, že tyto přírodní katastrofy nám ukazují křehkost naší planety a relativitu života, a také nutnost, aby lidské bytosti vydali ze sebe to nejlepší ve službě lidstvu.