Mexiko 2004 - Nový výklad společenské situace: k „novému středověku“

DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v Mexiku 8. dubna 2004, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
A) Valné shromáždění navazuje na obsah Čtvrté deklarace schválené na řádném valném shromáždění, jež se konalo v České republice v roce 2003, týkající se přeuspořádání studijního programu MONA a jeho strukturalizace prostřednictvím akademických hodností, a zdůrazňuje, že MONA poskytuje filosofické vzdělání a výchovu.
B) Valné shromáždění vyjadřuje svůj souhlas s další spoluprácí ve směrech činnosti navržených Organizací spojených národů, s jejímiž principy se MONA ztotožňuje, přičemž cílem spolupráce je dosažení spravedlivější, tolerantnější a solidárnější společnosti.
C) Valné shromáždění, jak zdůraznila jeho prezidentka při mnoha setkáních regionálního typu, se připojuje k novým myšlenkovým proudům, které na základě průzkumu současné společnosti poukazují na nový výklad společenské situace. Zdá se, že společnost směřuje k tomu, co se nazývá "nový středověk", v němž bude zapotřebí naučit se recyklovat existující materiály a vytvořit modely "krizové ekonomiky", které lidem, zvláště těm z nejpotřebnějších vrstev současné společnosti, umožní přežít. To bylo možné pozorovat při nedávných ekonomických krizích v Argentině, Mexiku či jihovýchodní Asii, v oblastech, kde má MONA své představitele, kteří se významně podílejí na sociální pomoci.
D) Valné shromáždění se znovu vrací k významným tématům, na něž se poukazovalo při předchozích valných shromážděních (viz: bod 3) Všeobecné deklarace z roku 2003; bod e) Všeobecné deklarace z roku 2002; bod c) Všeobecné deklarace z roku 2001; bod d) Všeobecné deklarace z roku 2000). Na těchto místech bylo zdůrazněno, že je důležité si uvědomovat, jak je ničena planeta Země, ať už nezodpovědným jednáním člověka, nebo v důsledku přírodních katastrof, které v poslední době pustoší města, obyvatelstvo a ekologické vztahy v prostředí. Byly zdůrazněny též možnosti, jimiž MONA může přispět ke zmírnění bolesti vyvolané těmito pohromami provozováním konkrétní a nezpochybnitelné práce v rámci různých druhů dobrovolné činnosti, ať už sama o sobě, nebo ve spolupráci s jinými mezinárodními veřejnými či soukromými organizacemi, které pracují na stejných cílech.
E) Valné shromáždění MONA projevuje svou soustrast s oběťmi teroristických útoků, které otřásají světem a vybírají si daň v podobě nesčetných nevinných životů. V tom smyslu vyzývá k míru a zdravému rozumu; připomíná, že toto nespoutané násilí vede jedině do bludného kruhu nenávisti a fanatismu, jež vyvolávají nový druh světové války teroru, který strhává lidi k ponižujícímu chování omezujícímu svobodu a svornost. Proto MONA prostřednictvím svých členských asociací v celém světě apeluje na potřebu uskutečňovat akce na podporu dialogu a tolerance.
Všechna rozhodnutí byla jednohlasně schválena.