Lima 1998 - Všeobecná deklarace lidských práv

DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v Limě v Peru 9. dubna 1998, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
V souvislosti s připomenutím padesátého výročí Všeobecné deklarace lidských práv, kterou přijalo Valné shromáždění Spojených národů 10. prosince roku 1948 v Rezoluci 217 A (III), a v souvislosti se skutečností, že navzdory úsilí, které bylo vyvinuto k praktickému uskutečnění jejích principů, jsou ještě dnes na celém světě porušovány ty nejzákladnější prvky lidských práv, Valné shromáždění MONA prohlašuje:
A) Jelikož je na celosvětové úrovni nezbytné pokračovat v šíření principů úcty k lidské bytosti a její důstojnosti, které jsou zahrnuty ve Všeobecné deklaraci lidských práv.
B) Jelikož čelíme nepřetržitému a hromadnému porušování práv jednotlivců a základních svobod, a zvláště pronásledování nebo diskriminaci rasových, kulturních či náboženských menšin, jakož i mnoha případům potlačování svobody projevu, které lze i nadále pozorovat ve většině států světa.
C) Jelikož se zakládající principy MONA shodují duchem a přibližují slovem principům shrnutým ve Všeobecné deklaraci lidských práv.
D) Jelikož MONA po celých čtyřicet let své existence uskutečňuje ve světě práce na ochranu a záštitu lidských práv, jak vyplývá ze zápisu jejích Valných shromáždění a vydaných Ročenek aktivit.
BYLO ROZHODNUTO:
1) Připomenout si ve všech státech, kde existují delegace přidružené k MONA, čtyřicáté výročí Všeobecné deklarace lidských práv uspořádáním specifických aktivit s cílem zdůraznit u příležitosti tohoto důležitého výročí základní hodnotu lidské bytosti a úctu k její důstojnosti.
2) Zamítnout jakýkoli druh netolerance a vzít Všeobecnou deklaraci za vzorový příklad zájmu lidstva o ochranu lidských práv, která musí být vynášena, a zvětšit úsilí na tomto poli činnosti.