Itálie 2005 - Pracovat ve prospěch „znovuzrození“ (renesance) morálních a duchovních hodnot

REZOLUCE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v L´Aquile, Itálie, 24. března 2005, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
1. Valné shromáždění MONA
OZNAMUJE své znepokojení nad přírodními katastrofami, které v průběhu tohoto roku postihly různé části naší planety, a zvláště nad tsunami, které zpustošilo jihovýchodní část Asie, nebo nad studenými vlnami v severní Evropě, které po sobě zanechaly stovky mrtvých.
V tomto smyslu Valné shromáždění MONA VYBÍZÍ přidružené členské státy MONA:
1) aby podporovaly aktivity, které budou mít na zřeteli postupující klimatické změny, kvůli nimž Země trpí, a budou přispívat k uvědomění si potřeby chránit ekologickou rovnováhu, aby budoucí generace zdědily obyvatelnou planetu;
2) aby spolupracovaly s dalšími organizacemi ekologického charakteru a organizacemi humanitárního charakteru, aby se v rámci svých možností účastnily aktivit po zasažení některé oblasti katastrofou buď tak, že se osobně dostaví na místo neštěstí, nebo že pošlou humanitární pomoc, která umožní zmírnit utrpení postižených obyvatel, což je většinou sociálně a ekonomicky nejslabší obyvatelstvo.
2. Jak již bylo naznačeno ve Všeobecné deklaraci Valného shromáždění v roce 2004, Valné shromáždění MONA
OPAKUJE své zneklidnění nad procesem, který bychom mohli pojmenovat „středověkizace“ a který je patrný v lůně naší soudobé společnosti. Jeho nejvýraznějším symptomem je ztráta hodnot, nejen transcendentních, nýbrž i každodenních, což vytváří společnost, v níž je stále více „člověk člověku vlkem“ (homo homini lupus) podle hobbesiánské definice. Tato tendence musí být nahrazena idejí, která inspirovala již Seneku, a to že „člověk člověku má býti věcí svatou“ (homo res sacra homini). Občanská nejistota, nedostatek sociální solidarity, lhostejnost k cizí bolesti, materialistický egoismus, vynucený konzumismus, každodenní násilí, jenž se odráží i ve sdělovacích prostředcích jsou pouze některé symptomy společnosti, která je tím nemocnější, čím více se stává „středověkou“.
Z těchto důvodů
PŘÍPOMÍNÁME Zprávu, kterou Mezinárodní ředitelka MONA předložila v Alicante v prosinci 2004 na Evropském kongresu o nutnosti důrazně upozorňovat na tuto psychologickou zkaženost, k níž je odsouzená větší část společnosti naší doby. Jak bylo tehdy řečeno, objevily se jisté „způsoby středověkého myšlení“, které mohou vyvolat proces atomizace v tom smyslu, že se jednotlivci uzavírají do městských kmenů, sekt, náboženského fundamentalismu, jejichž všeobecným výsledkem je společenský a psychologický separatismus, který plodí nenávist, násilí a války.
Kvůli této situaci
DOPORUČUJEME intenzivně pracovat ve prospěch „znovuzrození“ (renesance) morálních a duchovních hodnot, aby se tyto hodnoty nejen navrátily, nýbrž aby byly především přeneseny příštím generacím. Filosofický postoj k životu je tím, co může stanovit základní soubor těchto hodnot, které se musí opírat o solidaritu, toleranci, svobodu myšlení, přesvědčení a pocit nezávislosti, aby člověk nebyl stržen morální a etickou zkažeností této doby, která se kromě jiných symptomů vyznačuje nedostatkem naděje v budoucnost, jenž pociťují ti nejmladší.
3. Valné shromáždění MONA
CHCE PROJEVIT své uspokojení nad různými aktivitami, které uskutečnily přidružené členské státy MONA v roce 2004 v podobě sociálních akcí, tolerance, nediskriminace a svobody myšlení.
PROHLAŠUJEME, že lidstvo nesmí zapomenout na posvátnost lidské bytosti, a proto doporučujeme přidruženým členským státům, aby během svých rozmanitých aktivit podporovaly nutnost uvědomit si význam úcty vůči odlišným vírám, etnikům, sociálním vrstvám či národům.
PŘÍPOMÍNÁME též, že základní a statutární principy MONA ve svém prvním bodě vyjadřují nutnost podporovat bratrství mezi lidmi rozličných přesvědčení, ras, pohlaví či společenského postavení, což by vedlo k podpoře společnosti a mezinárodního společenství, které bude spravedlivější a solidárnější, což je též uvedeno v Chartě Organizace spojených národů.
4. Valné shromáždění MONA
SDÍLÍ návrh Rady Evropy ohledně prohlášení roku 2005 „Evropským rokem občanských práv prostřednictvím vzdělávání“, neboť jeho cílem je v Evropě zahájit kampaň za rozšíření programů vztahujících se ke vzdělávání. Poukazuje se na to, že vzdělávání zakládající se na podpoře morálních hodnot, lidských práv, toleranci a kulturním pluralismu je investicí pro budoucí Evropu.
MÁME-LI NA ZŘETELI, že v dubnu 2005 se bude konat ve Varšavě (Polsko) konference o úloze nevládních organizací (ONGs) v oblasti vzdělávání demokratických společností,
DOPORUČUJEME přidruženým členským státům MONA v Evropě účastnit se tohoto návrhu a uskutečňovat to, co Rada Evropy doporučuje, neboť jedním ze základních principů MONA je podpora vzdělávání lidí.
Všechna rozhodnutí byla jednohlasně schválena.