Istanbul 1997 - MONA není rasistická ani sektářská

DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v Istanbulu v Turecku 28. března 1997, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
Vzhledem k neustálým pomluvám, které se objevují v různých sdělovacích prostředcích rozličných zemí, vzhledem k fyzickému násilí, které postihlo sídla a osoby MONA, a stálým přímým i nepřímým provokacím, které mohou vést ke zvýšené agresivitě a stupňovanému násilí, se Valné shromáždění včetně vedení, ředitelů přidružených asociací a jednotlivých členů usneslo:
A) Kategoricky zamítnout jakékoli ústní, písemné nebo vizuální projevy, které ztotožňují MONA s náboženskými nebo politickými proudy jakéhokoli typu, a obzvláště s nacistickou, fašistickou nebo extrémně pravicovou ideologií či jakoukoli jinou ideou totalitního nebo fanatického charakteru.
B) Znovu připomenout myšlenky prohlášené zakladatelem MONA u příležitosti Valného shromáždění konaného v Londýně roku 1979, kdy pan Jorge Angel Livraga upřesnil, že MONA není podle svých principů a v souladu s nimi rasistická ani sektářská. Jak také řekl při této příležitosti a jak to potvrzoval během celého svého života, MONA je filosofické hnutí bez jakéhokoli vztahu k polovojenským skupinám či fanatickým sektám. Obvinění z rasismu vznesená právě jeho nactiutrhači se zakládají na předsudcích nebo na nesprávně pochopených poznatcích. Proto MONA potvrzuje, že není sektářská, jelikož jsou v ní zahrnuty veškeré čisté myšlenky starodávných tradic, a odmítá zavádějící překrucování nebo omezené vize minulosti.
C) Touto myšlenkou chce Valné shromáždění upřesnit, že text nazvaný "Příručka vedoucího" není oficiálním dokumentem MONA ani žádné přidružené národní asociace. Jak to potvrdil zakladatel, pan Jorge Angel Livraga, v dopise adresovaném salzburskému arcibiskupovi v říjnu roku 1986, v němž uvedl, že zmíněná příručka není interním dokumentem MONA, nýbrž jde o útržky poznámek pořízených mladými studenty, které nikterak neodpovídají duchu, v němž se pan Jorge Angel Livraga mohl ústně vyjádřit v letech 69/70, což je datum prvních publikací, které mluví o tomto tématu. A to platí též pro výklady nebo překlady těchto poznámek.
D) Potvrdit skutečnost, že veškeré aktivity a činnosti, které MONA uskutečňuje na celém světě, odporují těmto lživým, nesprávným a tendenčním obviněním. Aktivity MONA si naopak udržely v průběhu těchto téměř 40 let činnosti svůj původní směr a věrně dodržují principy obsažené v jejích Statutech.