Chorvatsko 2009 - Filosofické poznání tváří v tvář krizi

Rezoluce valného shromáždění
Valné shromáždění MONA na svém ročním shromáždění v roce 2009 ve městě Bol, na ostrově Brač (Chorvatsko) chce zdůraznit že:
Tváří v tvář krizi, která se šíří po celé planetě, Valné Shromáždění MONA si přeje vyjádřit své znepokojení nad již výše zmíněnou krizí, ne jen proto, že postihuje materiální úroveň s katastrofálním dopadem na světovou ekonomiku, ale také proto, že narušuje základní hodnoty, o něž se opírají mezilidské vztahy.
Na základě toho rozhodlo:
a) Znovu posílit své přesvědčení, že filosofické poznání je jedna ze základních cest, jak podpořit hodnoty a upevnit stoický postoj tváří v tvář životním změnám, který nám dovolí čelit nepříjemnostem s větší obezřetností a duševním klidem.
b) Že výraz ´krize´ znamená ´změna´ a že jako každý ´obrat událostí´ i tento přináší základní příležitost pro uskutečnění bilance v tom osobním i v tom kolektivním, která nám dovolí odlišit to trvalé a hodnotné od toho, co je pomíjivé a zbytečné. Jak poukázal Albert Einstein, když mluvil o krizi ´Nenalhávejme si, že se věci změní, pokud budeme dělat stále totéž. Krize může být skutečným požehnáním pro každého člověka, pro každý národ. Protože všechny krize přinášejí pokrok. Tvořivost se rodí z bolesti, stejně jako den se rodí z temné noci. Právě v krizi se rodí vynalézavost, stejně jako objevy a velké strategie.´
c) Přesto většina lidstva se ocitá v nouzi a krize, vzdálena tomu, aby byla byla podnětem, může všechny ponořit do ještě větší bídy, proto, vzhledem k tomu, že MONA se nachází ve více než padesáti státech světa, může nabídnout důležitou pomoc, která přinese nejpotřebnější podporu materiální, psychologickou a duchovní, aby bylo možno čelit krizi s maximální účinností.
d) Budeme pokračovat podobně, jako v předchozích třech letech v rámci Mezinárodního dne Filosofie, který vyhlašuje UNESCO, v rozvoji širokého programu k připomenutí tohoto dne a vztahu filosofie k umění, historii, propagaci hodnot a filosofických idejí prostřednictvím různých aktivit, které se také odrážení v Ročence organizace.
e) Valné shromáždění MONA znovu vyjadřuje své přesvědčení, že je nutné pokračovat v ochraně životního prostředí jako nutné základně, v níž lidské bytosti nacházejí svůj příbytek, a kde mohou rozvíjet své potencionály, a je nutné rozvíjet vědomí o tom, že Země je společným domovem celého lidstva. Proto bude MONA, ve všech státech, kde se nachází, vyvíjet značné úsilí ve prospěch ekologické stability prostřednictvím kursů a přednášek pro uvědomění si životního prostředí a především prostřednictvím speciálních a praktických aktivit k ochraně životního prostředí, které zahrnují sázení stromů, čištění a péči o zeleň a pomoc při katastrofách, ať už způsobených přírodou či člověkem.
f) A podobně jako na minulém Valném shromáždění bylo i letos usneseno, že MONA bude pokračovat ve spolupráci mezinárodního charakteru, k níž je přizvána Organizací spojených národů (OSN) a Organizací amerických států (OEA), jak je naplánováno v jejím programu aktivit na následující období. Zvláště bude pracovat jako člen Výboru poradců Interamerického programu OEA pro vzdělávání v demokratických hodnotách a jejich uplatňování v životě spolu s dalšími mezinárodními organizacemi, které působí v Latinské Americe v oblasti ´občanského vzdělávání´.