Cesta

Mgr. Kamila Hermannová

Cesta ...
Cesta ...

Příběh, který ti píši, učedníku, nenajdeš v žádné z knih. Můžeš projít křížem krážem celý svět, hledat ho v horách, lesích i na dně moří, jeho slova ti však zůstanou skrytá, pokud neodhalíš tu pravou, jedinou z cest: cestu k sobě, cestu k tvému srdci, cestu ke tvé duši uvězněné v přeludech světa... Zastav se tedy na chvíli ve víru života, zastav se a poslouchej.
Už dávno vím, že hledáš cestu, znám tvůj neklid ukrytý hluboko v srdci, znám tvůj pohled bloudící noční oblohou, znám tu touhu najít a pochopit.
Často stál Učitel u tvých dveří a volal tvé jméno, v rozličných podobách se s tebou setkával, v nesčetných událostech ukrýval svůj vzkaz..., ale ty jsi byl slepý ke znamením, hluchý k vnitřním hlasům a nerozpoznal jsi pod závojem iluze výzvu probudit se a vykročit na dalekou a nádhernou cestu.
Dnes ti tedy píši příběh s nadějí, že pod maskou obrazů a slov odhalíš to, co očím zůstává skryté, že pochopíš naléhavost volání a odhodláš se obrátit svůj zrak do nezměrného vnitřního světa tvé vlastní bytosti, do sídla tvé nesmrtelné duše.
Poslouchej tedy, učedníku, příběh o nikom a o všech, příběh o tobě.
* * *
Je ráno jako každé jiné, budíš se ze snů a před sebou máš den plný práce, starostí a povinností. Stránka ve tvém diáři má zaplněné všechny řádky. Tak jako každý den se ti v hlavě honí tisíce myšlenek, plánů a tužeb... A přece je tu ještě něco... Opět ten neklid, opět otázky o smyslu bytí, o cílech tvého jednání, opět ten pocit, který se nedá odehnat, zničit ani utopit v práci a zábavě, opět ta naléhavá touha poznat, vědět, najít...
A vtom ho spatříš. Poprvé po celé té dlouhé době si všimneš přítomnosti Učitele a víš, že je to on, kdo ti přináší odpověď, kdo může zmírnit tvou horečku, kdo má a může dát.
Tvé oči se k němu toužebně obracejí, vztahuješ svou ruku a žádáš jeho dar. Čekal jsi dlouho a nyní máš na dosah svůj cíl: poznání, moudrost, pochopení...
Je však příliš brzy na dary, a i když je Učitel blízko, přece vás dělí nezměrná propast: propast činů, které musíš vykonat, kroků, které musíš ujít, zkušeností, které musíš získat. Až potom se ti cesta otevře. Nejprve však musíš najít zlatou bránu, která vede k cestě. V ohni života musíš vykovat tři ctnosti, aby se v tobě zrodil učedník. Až potom budeš připravený vstoupit na cestu moudrosti.
První ctností je zkoumání. Otevře tvůj vnitřní zrak vůči tajemstvím světa, ukrytým v srdci člověka, přírody a dějin. Pravdu však nenajdeš na stránkách tisíců knih, moudrým se nestaneš sbíráním znalostí, pojmů a údajů. Pravda je mozaika složená z kamínků těch poznatků, které oživíš zkušeností, které uplatníš a vdechneš jim život.
Tvůj rozum se bude bouřit a zkoumání ti odhalí jeho nízkou a lačnou tvář: touhu po moci. Pamatuj, že vědět znamená moci, a bojuj s instinktem moci ze všech sil. Je silný a zrádný a zjevuje se tehdy, když ho nejméně čekáš. Tisíce hlasů ti budou našeptávat klamy o vládě tvého rozumu, budou tě lákat na cestu slávy a bohatství, a pokud se tvé srdce neobrní největší ze ctností – skromností, hlasy tě přivedou až na okraj propasti, odkud není cesty zpět. Staneš se pyšným, namyšleným, sobeckým a krutým. Budeš se vysmívat nevědomým a odhalíš, že máš v rukou moc vládnout lidem, spoutat je a zneužít ve svůj prospěch.
Proto reaguj, bojuj, buď trpělivý a skromný, buď bdělý k temné stránce tvého srdce. Jen tak se ti podaří obstát v první z mých zkoušek.
Zkoumej a uč se, buď vždy připravený vzdát se názoru, který jsi už překonal, nelpi na svých předsudcích a zvycích, buď tolerantní k myšlenkám druhých. Jen tehdy tě zkoumání přivede k opravdovým pokladům a daruje ti vhled, schopnost nahlédnout do nitra událostí a faktů, odhalit skutečnou podstatu věcí... staneš se rozvážným a schopným posuzovat, a budeš skromný, neboť zjistíš, že cesta zkoumání nemá konec, že její cíl leží velmi daleko a učíme se stále. Zjistíš, že největšími pány moudrosti jsou její věrní služebníci.
Odkryješ-li význam cesty zkoumání, přivede tě k druhé ctnosti – ctnosti sloužení. Tvé srdce bude plné pokladů, které zkoumáním získáš, a pocítíš touhu dávat, rozdělit se o to, co vlastníš, rozdávat plnými hrstmi své zkušenosti a šířit moudrost vlastním příkladem. Začneš hledat příležitosti, jak dávat druhým, objeví se v tobě vnitřní neklid a nutkání rozsévat poznání a uplatnit ho.
A tehdy znovu povstane temná tvář tvého nitra, znovu se zjeví ty mocné hlasy, které jsi zdánlivě překonal, a s ještě větší silou se vrhnou do boje. Budou tě přesvědčovat, že ne jakákoli činnost tě může naplnit, poženou tě světem v hledání uznání, obdivu a odměny. Zaslepí tvůj zrak vůči příležitostem a budou tě spalovat ohněm ambice. Staneš se nespokojeným, bude tebou zmítat horečka zištné práce, budeš chtít víc a víc. A žádné poděkování ani odměna nebudou dost velké na to, aby utišily tvou žízeň.
Ty se však znovu vrhni do boje, učedníku, postav se ambicím a ukaž jim jiný oheň, oheň dobra, který sídlí v tobě, oheň skromné a vytrvalé práce. Odhal tajemství malých věcí, usilovné ušlechtilé činnosti bez nároku na odměnu, na chválu a uznání. Činnosti, která tě s druhými spojuje, a ne od nich vzdaluje. 


Oddanost, ta zvláštní forma lásky, si začne hledat cestu ke tvému srdci ...
Oddanost, ta zvláštní forma lásky, si začne hledat cestu ke tvému srdci ...

Neodmítej žádnou formu sloužení, žádnou příležitost dát, jakkoli malá se ti zdá v porovnání s jinými. Pracuj vytrvale a spolehlivě. Najdi své místo mezi těmi, kteří stejně jako ty touží dávat a přispívat svou energií k šíření poznání. S nikým se neporovnávej, není větších a menších úkolů. Jednoduše pracuj a služ. Jen tak můžeš naplnit svou touhu dávat, jen tak můžeš objevit ctnost sloužení. Nepodléhej lenosti, nečinnosti a touze po pohodlí, jinak tě zadusí množství poznatků, které přijímáš a neumíš je přetvořit a dát. Snaž se a rozdávej.
A tehdy ti zkouška sloužení nabídne svůj dar. Poznáš, že se měníš, stáváš se radostným a pracovitým, budeš se cítit užitečný a prostřednictvím své nezištné práce navážeš kontakt se skrytými znameními, která Bohové zanechali nám lidem v hmotném světě.
Ctnost sloužení ti odhalí, že nejsi sám, spojí tě s dalšími bytostmi tím nejkrásnějším z pout, poutem bratrství a spolupráce. A ve tvém srdci se začne rodit nový cit, podobný hluboké lásce.
Tehdy překročíš práh ke třetí ctnosti, kterou je oddanost. Tvá duše začne rozkvétat silnými a neznámými city, odhalíš své bratry, odhalíš své malé učitele, odhalíš cestu. Oddanost, ta zvláštní forma lásky, si začne hledat cestu ke tvému srdci a ty budeš chvíli zmatený, nestálý a překvapený tím, co se v tobě odehrává.
Neztrať však bdělost, neboť tě znovu čeká těžký boj. Tvé vnitřní hlasy vycítí okamžik slabosti a potřetí se s nimi utkáš. Budeš toužit po pozornosti druhých, budeš vyžadovat jejich lásku, budeš upírat svůj zrak k učitelům a žádat jejich uznání. V hlavě se ti rozezvučí ozvěna jediného slova: já, já, já... Budeš přesvědčený, že dáváš mnoho, a dostáváš málo..., a vládu v tobě převezmou tvoji největší nepřátelé: kritika, závist a pochybnost. Kritika vůči těm, kteří ti pomáhají kráčet, závist vůči tvým bratrům a pochybnost o správnosti cesty.
Ty se však zvedni, učedníku, a bojuj s temnotou! Překonej i tuto zkoušku a upři svůj zrak do hloubky duše. Vyhledej skutečná pouta, která tě spojují s tvými učiteli, bratry i cestou. A zjistíš, že Láska a Oddanost nejsou obdivné pohledy ani slova uznání, ale vnitřní pevnost, hluboké šlechetné odhodlání a zrak upřený k hvězdě společných Ideálů.
Tehdy pochopíš, že skutečná Oddanost znamená zodpovědnost, pevné rozhodnutí kráčet, učit se a dávat, závazek vůči své duši, vůči cestě i osudu. Pochopíš, že stát se učedníkem znamená zavázat se, hluboce, svobodně a skromně. Pochopíš, že cesta k moudrosti je volba.
A to bude okamžik, kdy se zlatá brána otevře a objeví se horizont vzestupné cesty, která naplňuje život a dává ti do rukou ten nejkrásnější dar: smysl, cíl, radost žít a překonávat překážky, radost zkoumání, radost sloužení, radost oddanosti.
* * *
Zde končí můj příběh, učedníku, a začíná ten tvůj. Pokud ozvěna mých slov dolehla ke tvému srdci, pokud jsi zaslechl volání, již nečekej a začni stavět most přes hlubinu propasti, vykroč za hlasem svého srdce a vybojuj klíč, kterým odemkneš zlatou bránu. Budu tam na tebe čekat s novým příběhem.