Časopis Zrcadlo kultury, 012. číslo

Společnost
Konec století a další konce 
Autorka článku, prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis, se na prahu nového cyklu ohlíží zpět a zamýšlí se nad plody, které nám přineslo předcházející století. Kolik zkušeností jsme dokázali získat a jak vlastně skončily některé sny a utopie, jež ve svých počátcích vedly tisíce a milióny lidí? Jaké dědictví můžeme odkázat nadcházejícímu století a co předáme příštím generacím?

Symbolismus
Elementálové – obyvatelé elementů (2. část)
„V tomto pokračování článku věnovaného obyvatelům elementů navazujeme na otázku, s níž jsme ukončili I. část: kde žijí a jak vůbec vypadají čtyři druhy Elementálů? Již jsme se zmínili o tom, že těla Elementálů se nacházejí na úrovni energetické. To jim umožňuje velkou pohyblivost a zároveň je to příčinou jejich nestálých a dynamických forem. Přestože je z našeho lidského pohledu jejich proměnlivost prakticky nekonečná, existují některé klasické druhy, o nichž zde budeme psát.“

Filosofie
Tři krize Sókrata
Na těchto stránkách se dostáváme do Řecka v 5. století př. n. l., do doby zrození nového světa, jehož ideály podnítí rozvoj celé západní kultury. Setkáváme se zde s osobností snad nejznámějšího řeckého myslitele, Sókrata, který přestože nezanechal žádné písemné odkazy, ovlivnil rozvoj veškeré antické filosofie prostřednictvím bohatství moudrosti, jež vložil do srdcí svých žáků. I Sókratés však musel trpět a bojovat, překonávat nástrahy odpůrců, avšak především se musel neustále střetávat se sebou samým. Jeho životní příběh je příkladem bojovnosti za důstojnost člověka a za odhalení podstaty samotné existence.

Úvahy
Zeptejme se 
Přinášíme krátkou úvahu věnovanou otázce: Kolikrát se člověk může narodit? A co je vůbec nové zrození, v čem spočívá umění postavit se každý den k životu tak, jako bychom právě začínali?

Architektura
Staroměstská mostecká věž
Pražské architektonické památky nám nabízejí netušené bohatství symbolů a už po staletí promlouvají svým tajemným jazykem k těm, kteří jim dokáží porozumět. V jejich proporcích, výzdobě, a dokonce i rozmístění jsou ukryty klíče k poznání Universa i člověka a jsou svědectvím moudrosti svých dávných stavitelů. K těm nejobdivovanějším patří i Staroměstská mostecká věž, která střeží vstup na Karlův most a která sama o sobě představuje symbolický odraz kosmu v jeho úplnosti.

K zamyšlení
Život po smrti 
„Pokud je někdo přirozenou bytostí a vidí, že všechny věci jsou cyklické, že po dni přichází noc, že jaro, léto, podzim a zima se střídají, může dojít ke zcela jistému filosofickému závěru: že život má též cyklickou přirozenost, že po životě přichází smrt a po ní znovu život, a takto nekonečně mnohokrát… Je, nebo není jisté, že budeme žít znovu?“

Osobnosti
Richard I., řečený Lví srdce
Richard Lví srdce – jedna z nejrozporuplnějších osobností v dějinách anglického trůnu; šlechetný rytíř a vládce opěvovaný básníky, anebo dobrodruh a rváč, který ve světě hledal potěšení z boje a zanedbával svoji zemi? Článek vypráví o jeho životní pouti zarámované do doby křížových výprav a rozkvětu rytířských ideálů, kdy čest a věrnost nebyly jen prázdnými pojmy a kdy kroky mužů ve zbrani byly vedeny nepsanými zákony ušlechtilosti a hrdinství.

Paralely
Země – bohyně Matka
„Je to Magna Mater, Velká Matka. Všichni jsme se zrodili z těla Země, a takto jsme jejími dětmi navzájem spojenými poutem bratrství. Spojuje nás to, že jsme lidé. Jsme sjednoceni kolem ohně hořícího ve středu Země stejně jako členové rodiny, kteří se odedávna shromažďovali kolem ohniště, jež bylo ve většině kultur oltářem božstva ochraňujícího dům a rodinnou svornost.“