Časopis Zrcadlo kultury, 010. číslo

Civilizace
Kontinuita iniciační magie ve starodávném Egyptě
Každý, kdo se věnuje zkoumání dějin Egypta, si určitě někdy položil otázku, jak je možné, že tato civilizace přetrvala tak dlouho prakticky v nezměněné podobě, jak je možné, že mystéria, umění či architektura doznaly za tisíce let jen nepatrných odchylek. Prof. Livraga ve svém článku popisuje příčiny tohoto fenoménu a vysvětluje, že jen skutečná Magie má moc udržet věci neměnné a stálé, neboť ona sama je srdcem všech věcí.

Společnost
Svět má hlad 
Proč existuje na světě tolik lidí, kteří hladoví, a zároveň je znehodnocováno tolik potravin, které nemá kdo spotřebovat? Proč existuje tolik osamělosti a smutku, když všude kolem nás jsou stovky možností rozptýlení? Proč už nedokážeme přemýšlet a rozvíjet svou mysl, když máme stále více možností, jak získávat informace o věcech kolem nás?… Prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis se ve svém článku zabývá nejen problémem hladu fyzického, ale též energetického, citového a intelektuálního.

Mytologie
Bruncvík – hrdina v nás 
„Každý člověk nosí uvnitř sebe Hrdinu, své malé obrněné Já, které každodenně bojuje ve prospěch zlepšení celku, jehož je součástí. Je to boj těžký a svízelný, avšak umožňuje stoupat po zázračném schodišti vedoucím k Duchovní hoře každého jednotlivce. A právě tento malý Hrdina nám otevírá brány k pochopení, ke ztotožnění se s hrdiny mytickými, skutečnými, legendárními nebo pohádkovými a v myšlenkách bojuje po jejich boku.“

K zamyšlení
Každodenní hrdina 
Přinášíme krátkou úvahu věnovanou všem malým hrdinům; těm, kteří nejsou slavní ani opěvovaní, a přesto oplývají každodenním hrdinstvím, jež poskytuje smysl a směr jejich životům.

Rozhovor
Otazníky kolem kalendáře
Rozhovor s ředitelem Hvězdárny a Planetária hl. m. Prahy, RNDr. Oldřichem Hladem: o historii počítání času, o dávné potřebě člověka sladit rytmy svého života s rytmy přírody, o rozdílech mezi jednotlivými druhy kalendářů – o tom všem se dozvíte na těchto stránkách, kde na otázky naší redakce odpovídá dr. Oldřich Hlad.

Po stopách moudrosti
O krátkosti života 
Autor článku kráčí po stopách velkého antického filosofa Seneky a zamýšlí se nad některými z problémů, jež tento stoik rozpracoval ve svých dílech. Je náš život opravdu tak krátký, že většina lidí odchází ze světa s pocitem, že nedokázali uskutečnit vše, co chtěli? Nebo jen neumíme plně využít čas, který nám byl dán a který je naším jediným opravdovým vlastnictvím?

Tradice
Umění Ikebany 
Umění úpravy květin, jehož počátky jsou v Japonsku svázány s rozvojem buddhistické tradice, neslouží pouze k výzdobě místnosti či vytvoření působivého interiéru. Je to cesta člověka k Přírodě, cesta, která sjednocuje duši člověka s Duší světa. Tvůrce harmonizuje nejen své okolí, ale i vlastní nitro a snaží se být prostředníkem, skrze nějž může harmonie Nebes sestoupit na Zem.

Divadlo
Řecké divadlo mystérií 
„Co je vůbec divadlo? Je to něco nereálného, zkresleného, smyšlená skutečnost? Nebo má své vnitřní opodstatnění a svou hodnotu? Co se týká divadla dnešního, má jistě prvky obojího. Ale o divadle antickém, především o tom řeckém, můžeme směle říci, že je skutečností nespoutanou hranicemi prostoru a času.“

Osobnosti
Champollion a Rosettská deska
Osobnost Jeana Françoise Champolliona se nesmazatelně zapsala do dějin objevování Egypta, když rozluštěním hieroglyfů poskytl vědě hlavní klíč k otevření tajemné brány starodávné civilizace. Článek vypráví o životní pouti nadaného chlapce, který byl okouzlen Egyptem již od dětství, a proto si předsevzal, že ho zpřístupní světu. A to se mu také do značné míry podařilo.

Paralely
Tajemství zrození
Snad všechny starodávné civilizace chápaly existenci člověka jako dlouhou cestu časem a prostorem, na níž jsou narození a smrt dvěma body zlomu, přechodu z jedné dimenze do druhé. O tom, jak v různých kulturách připravovali příchod nové Duše na svět, jaké rituály a zvyklosti provázely samotný porod a kdo byli jeho božští ochránci, se dočtete v posledním článku tohoto čísla.