Časopis Zrcadlo kultury, 008. číslo

Alchymie
Alchymie
„Alchymie není středověkým poznáním, jak by se nám mohlo zdát na základě dnes přístupných knih…“ Alchymická tradice je mnohem starší, existovala již ve staré Číně a Indii, byla součástí hermetických nauk v Egyptě. Autorka článku, prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis, nás seznamuje s hlubokým symbolismem alchymické vědy, která ve všech dobách a ve všech koutech světa usilovala především o zdokonalení člověka a urychlení jeho evoluční cesty.

Společnost
Nová Akropolis a Deklarace lidských práv
Autor článku porovnává některé principy Všeobecné deklarace lidských práv, která 10. prosince 1998 naplnila 50. výročí od svého vyhlášení, s ustavujícími principy Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA). Poukazuje na totožnost jejich záměrů a uvádí konkrétní příklady aktivit MONA v různých státech světa, které směřují k obraně lidské důstojnosti a kulturního odkazu lidstva, jenž by měl sloužit každému člověku bez rozdílu rasy, pohlaví, víry či společenského postavení.

K zamyšlení
Hledání přirozené civilizace
„Civilizace jako archetyp projevu lidské kultury byla chápána ve smyslu spolupráce s Přírodou, a nikoli boje proti ní…“ Je tomu tak i dnes, anebo se pojem „civilizace“ stal spíše opakem pojmu „příroda“? Prof. Livraga ve svém článku ukazuje charakteristiky tzv. přirozené civilizace na příkladu římské kultury a srovnává její způsob života s tím, kterým žijeme na konci 20. století.

Osobnosti
Mahátmá Gándhí
Přinášíme článek o životě a díle jednoho z největších humanistů 20. století, neúnavného bojovníka za navrácení lidské důstojnosti. Předmětem Gándhího boje nebylo pouze osvobození Indie z područí britské koloniální nadvlády, ale především osvobození člověka z jeho vlastních pout cestou pravdy a lásky.

Po stopách moudrosti
Z myšlenek Gándhího
„Abychom mohli spasit jiné, musíme nejdříve zachránit sami sebe.“ Z Gándhího odkazu uvádíme některé myšlenky o člověku, civilizaci a náboženství.

Mytologie
Slované
Ačkoli není k dispozici mnoho pramenů, které by pojednávaly o mytologii pradávných slovanských kmenů, u mnoha národů lze nalézt doklady o uctívání božstev s podobnými atributy a charakteristikami. Svět slovanských bohů a duchů je hluboce spjatý s Přírodou a symbolickým způsobem člověku zprostředkovává její záhady a tajemství.

Symbolismus
Jeskyně – obraz světa a člověka 
„Jeskyně představuje celistvost Universa, svatý prostor, který v menším měřítku zahrnuje celistvost světa… Z jedné strany symbolizuje materiální svět s jeho dvojím aspektem a dvěma elementy: hmotou a formou. Z druhé strany je jeskyně přírodním výtvorem, a proto je kopií a symbolem inteligibilního světa, celistvosti sil, duchovní moci.“

Paralely
Čas v proměnách času
Člověk se odedávna snažil pochopit fenomén času a ovládnout ho, neboť zvítězit nad časem znamenalo zvítězit nad sebou samým. V průběhu lidských dějin nabýval čas různých podob, které se promítly i do výtvarného umění; v článku uvádíme některá z těchto paralelních pojetí.

Úvahy
Koráb 
„Historie korábu Země je velice pestrá. Má za sebou již myriády mil a vypadá to, že ještě několik myriád mil napluje, ale nikdo si není jistý jakým způsobem; zda nebudou bouře na moři příliš silné a zda se všichni udrží na palubě.“