Časopis Zrcadlo kultury, 007. číslo

Společnost
Velký útěk 
Způsob života v ekonomicky vyspělých státech na jedné straně oplývá množstvím materiálních výhod, jež slouží k jeho usnadnění, na druhé straně však stále více postrádá skutečné hodnoty vyplývající z lidského soužití. Doba, v níž je možno navázat během minuty spojení s celým světem, je zároveň i dobou velkého odcizení, „velkého útěku“. Útěk od společnosti, útěk od Boha, útěk od sebe sama… To jsou témata, na která se ve svém článku zaměřuje prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis.

Civilizace
Všechny cesty vedou do Říma 
Řím – město, jež bylo po několik staletí centrem tehdejšího světa, město, jež zrodilo impérium, které ovlivnilo veškerou pozdější západní kulturu. Jeho zakládání popisované v mýtech bylo symbolickým způsobem spojeno se samotným utvářením vesmíru, bylo opakováním kosmogonie založené na sjednocení síly vertikální a horizontální. Bohové a hrdinové se spojili, aby zvítězili v bitvě s časem a stvořili tak civilizaci, jejíž odkaz zůstane věčný…

K zamyšlení
Plout proti proudu 
Co odlišuje loď od pouhé klády?… To, že loď má vesla, která jí umožňují plout, kam se jí zachce, tedy i proti proudu. A jak je to s námi lidmi? Máme všichni svá vesla pevně v rukou, abychom mohli v proudu řeky života ovládat svou loď?

Osobnosti
Záhadný svět Paracelsa (2. část) 
Uvádíme dokončení článku z minulého čísla o životě a díle Paracelsa, vl. jménem Philippa Aureola Theophrasta Bombasta z Hohenheimu. Druhá část se zabývá procesem probouzení moudrosti v člověku, pojetím medicíny jakožto umění a osobností lékaře, který má být především oddaným služebníkem přírody.

Symbolismus
Esotericko-astrologický výklad „Poslední večeře“
Na slavné Leonardově fresce je zachycen okamžik, jenž následoval poté, co Ježíš poukázal na přítomnost svého zrádce. Obraz však zjevně nebyl vytvořen jen proto, aby vypovídal o této události. Úchvatným způsobem je na něm znázorněna spojitost mezi nebeským makrokosmem a pozemským mikrokosmem, neboť každá z postav je symbolickým představitelem jednoho ze znamení zvěrokruhu a jeho vládnoucí planety. Kristus pak symbolizuje Slunce, kolem něhož všechny planety obíhají. Prof. Livraga vysvětluje symbolický význam obrazu v kontextu renesanční epochy a ukazuje na nesmírnou šíři Leonardova vědění.

Etika
Za velkým tajemstvím indiánské duše
Tento článek vykresluje některé morální aspekty života severoamerických Indiánů, jak se dochovaly na základě zaznamenaných útržků jejich historie. Hodnoty jako přátelství, statečnost, morálka či zdvořilost byly základními prvky soužití v rámci kmenového způsobu života. Úzké sepětí jednotlivce s Bohem a přírodou umožňovalo prožívat kterýkoli obyčejný čin jako malý obřad a pocítit tak jeho jedinečnost a důležitost v běhu času.

Po stopách moudrosti
Moudrost Indiánů
Uvádíme některé výňatky z textu, který před 150 lety napsal indiánský náčelník Seattle. Odpovídal tak na žádost vlády Spojených států, která usilovala o koupi indiánského teritoria na severozápadě. Toto prohlášení je jedním z nejkrásnějších a nejhlubokomyslnějších, jaké kdy byly sestaveny k poctě a obraně vlastní země.

Medicína
Stres – nová hrozba lidstva
„V současné době se toto téma stále více stává předmětem diskusí jak mezi odborníky, tak i laiky, neboť tempo života ve státech západního světa se den ode dne zrychluje. Změny na úrovni ekonomické, politické, technické i sociální jsou stále častější a člověk zjišťuje, že se svou vnitřní schopností adaptace už nestačí rytmu doby, že už neumí opravdově prožívat skutečnost, vlastní existenci…“

Rozhovor
Xylofon par excellence
Komorní duo Bena Havlů&Rudolf Rod s úspěchem objevuje možnosti sólového projevu xylofonu i jeho souzvuku s klavírem. Na jaře letošního roku se v sále Kulturní asociace Nová Akropolis v Praze uskutečnil komorní koncert xylofonu s klavírem a při této příležitosti vznikl i náš rozhovor. Dočtete se v něm, jak nesnadná a zároveň krásná je celoživotní cesta, na níž se oba hudebníci snaží prosadit novou kvalitu tohoto výjimečného nástroje.

Úvahy
O zákonu nabídky a poptávky 
„…Není mnoho lidí, kteří by věřili, že po týdenním tréninku vyhrají olympijské hry nebo že dokážou při posilování držet krok s mistrem světa ve vzpírání. Naproti tomu se kdekdo nechá rád přesvědčit, že během krátké doby dosáhne značného duchovního pokroku, často bez jakékoli námahy.“ Autor článku se zamýšlí nad problémy, které vznikají, pokud se všeobecně uznávaný zákon nabídky a poptávky aplikuje na oblast vnitřního rozvoje člověka a výběru vlastní cesty.