Časopis Zrcadlo kultury, 005. číslo

Symbolismus
Aztécký kalendář
V tomto článku uvádíme interpretace basreliéfů tzv. „Kamene Slunce“, který byl odhalen při stavbě katedrály ve městě México, kde se dříve nacházelo centrum aztécké říše Tenochtitlán. Ačkoli jeho pravý původ zůstává dosud neobjasněn, nejvíce se o něm zmiňují aztécké prameny, podle nichž dostal i všeobecně známé jméno. Kromě počítání dnů, měsíců, let a dalších cyklů sloužil i k získávání údajů o drahách jednotlivých planet a periodických návratech některých komet. Co se týká jeho využití věšteckého, zůstaly nám jen velmi skrovné zmínky…

Etika
Optimismus a filosofie
V dějinách lidstva a jeho cesty za poznáním se neustále střetávají dva proudy názorů, dva postoje, z hlediska nichž přistupujeme k životu, světu, budoucnosti: optimismus a pesimismus. Jaká však je filosofie ve své skutečné podstatě, z čeho vychází člověk, který usiluje o poznání zákonitostí světa prostřednictvím filosofického zkoumání? Je optimismus skutečně jen „vírou slabých“, nebo se může stát jistotou, která pohání činy a vytváří dějiny?

Osobnosti
Jan Amos Komenský 
Osobnost J. A. Komenského je obvykle spojována s činností pedagogickou a už děti ve školách se učí o jeho přínosech výchově a didaktice. Plody jeho práce však vycházely z hlubokých filosofických úvah o uspořádání světa a postavení člověka v něm, o smyslu poznání a boje s nevědomostí. Autorka článku poskytuje portrét tohoto myslitele na základě některých spisů, jež se dochovaly z jeho rozsáhlého díla.

Filosofie
Předurčení nebo svobodná vůle? 
„Všichni lidé všech kultur ve všech dobách narazili na tento problém, ocitli se před těmito dvěma velkými cestami: zda existuje předurčení, nebo my, lidé, na základě své vlastní vůle, svých vlastních přání a slz, rizik a omylů můžeme změnit chod věcí...“

Po stopách moudrosti
Moudrost Egypta
Přinášíme některé fragmenty, jež se dochovaly ze staroegyptské literatury. Ačkoli tisíce let dělí dobu jejich vzniku od té naší, neztrácejí nic ze své aktuálnosti, naléhavosti a pravdivosti.

Civilizace
Periklovo Řecko 
Článek vykresluje jedno z vrcholných období dějin antiky, kdy státník Periklés za svého působení přeměnil Athény na skutečné duchovní, politické a kulturní srdce antického světa. Jeho výrok „Budeme udivovat současníky i potomky“ už historie právem potvrdila a platí dodnes.

K zamyšlení
K nové zdvořilosti 
Naše doba nezřídka staví pojem „zdvořilost“ do světla toho, co je přežité, zastaralé a v protikladu ke spontánnosti. Prof. Livraga poukazuje na nutnost vytvoření norem chování, které se stanou základem nové zdvořilosti v našem současném světě a které budou vycházet ze skutečných kořenů lidských bytostí.

Společnost
Opomíjený faktor v diskusi o počtu obyvatelstva 
Je naše planeta skutečně přelidněná, nebo jen lidstvo jako celek neumí rozumně hospodařit se zdroji, které má k dispozici? V čem spočívají kořeny hladovění a chudoby u obyvatelstva v rozvojových oblastech? Je člověk schopen porozumět globálním problémům lidstva a přizpůsobit jejich účinným řešením svůj osobní život? Nad těmito a dalšími otázkami se zamýšlí autor článku v rubrice „Společnost“.

Paralely
Mýty o potopě
Je známo, že u velmi vzdálených národů se v rozličných dobách objevuje množství stejných mytologických motivů. Národy, které nikdy neměly příležitosti se ovlivňovat (alespoň dle mínění současných historiků) mají stejné či obdivuhodně podobné legendy, mýty, vyprávění. Je to jen náhoda? Jednou z těchto paralel jsou i mýty o potopě, které pravděpodobně nepopisovaly jen lokální katastrofu v té či oné části světa, ale měly dalekosáhlý metafyzický a evoluční význam.