Buenos Aires 2000 - Kulturní renesance pro 21. století

DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v Buenos Aires v Argentině 20. dubna 2000, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
A) Valné shromáždění MONA chce veřejně a formálně vyjádřit své rozhořčení nad jistými obviněními vyslovenými v některých státech, kde uskutečňuje své aktivity, jelikož v nich byl spatřován jistý antidemokratický postoj. Proto zdůrazňuje, že není nic vzdálenějšího principům, jež inspirují Mezinárodní organizaci Nová Akropolis, která, jak naznačuje její název, umísťuje své kořeny do klasického Řecka, kolébky demokracie, aniž by zapomínala na to, že filosofie a aktivity, které MONA uskutečňuje, podporují schopnost myslet, jednat sám za sebe a účastnit se demokratických procesů, jež podněcují úctu k důstojnosti a lidským právům.
B) V souvislosti s hroznými událostmi, které se nedávno staly na některých místech světa, kde sektářské skupiny prováděly krvavé nebo satanské rituály a páchaly hromadné sebevraždy, chce Valné shromáždění MONA vyjádřit své nejhlubší odmítnutí tmářství a násilí, jež se zmocňuje jistých skupin označovaných jako sektářské, a zdůraznit, že aktivity uskutečňované ve světě Mezinárodní organizací Nová Akropolis se snaží, zcela opačně tomu, co se událo, podporovat kulturní renesanci pro 21. století obnovou úlohy filosofie ve smyslu intelektuální a morální ochrany proti tmářství a jakýmkoli druhům pověr, satanismu, hledání nadpřirozených schopností nebo vykořisťování člověka člověkem.
C) A využít také této příležitosti, aby se znovu a rozhodně poukázalo na to, že se odmítá veškeré zařazování MONA do seznamu takzvaných nebezpečných sekt, neboť aktivity, které více než čtyřicet let Nová Akropolis ve světě rozvíjí, potvrzují, že je kulturní asociací, jež se domáhá zasloužené vážnosti a okamžitého vyloučení jejího jména z těchto seznamů, urážejících její členy, kteří vznášejí svou stížnost na tomto Valném shromáždění.
D) Valné shromáždění MONA projevuje své znepokojení nad nutností pochopit, že nelze mluvit o pokroku, pokud nebude existovat snaha o to, aby nejvíce prosperující oblasti planety zmírnily trápení těch oblastí Země, které jsou sužovány chudobou a zhoršenou kvalitou životního prostředí. Výzva spočívá v zahájení ekonomického rozvoje takovým způsobem, který nebude škodit životnímu prostředí a jehož cílem bude dosáhnout schémat života, jež by vedla k trvale udržitelnému rozvoji.
Jelikož setkání na nejvyšší úrovni, které se konalo pod záštitou Organizace spojených národů v roce 1992, vydalo pro 21. století informační příručku pro trvale udržitelný rozvoj, Agenda 21, aby bylo dosaženo součinnosti mezi státy, mezinárodními orgány, firmami, nevládními organizacemi a nevýdělečnými asociacemi;
Valné shromáždění MONA, které se sešlo v Buenos Aires, se proto usneslo: ve všech státech, kde uskutečňuje své aktivity, podporovat činnosti spojené se seznamem návrhů Agendy 21 a navázat oficiální kontakt s kanceláří Organizace spojených národů zodpovědnou za tyto činnosti, které jsou určeny k podpoře trvale udržitelného rozvoje a boji proti chudobě, vyzdvihujíc rozhodující úlohu rozvoje výchovy a kultury, který má přispět k vítězství nad nespravedlnostmi páchanými na celém světě.
E) Valné shromáždění MONA s velkým zájmem analyzovalo činnosti humanitární pomoci, které uskutečnili různí představitelé MONA v průběhu roku 1999 v rozličných oblastech planety postižených přírodními katastrofami, a zvláště dopad, jenž měla tato humanitární pomoc na postižené obyvatelstvo, které praktickým a účinným způsobem spolupracovalo na vlastním přežití v koordinaci s dalšími humanitárními organizacemi a místními i národními autoritami postižených států.
USNESENÍ:
1) Pokračovat s těmito činnostmi humanitární pomoci na takových místech planety, kde dochází k přírodním katastrofám, kde je nezbytný rychlý a účinný zásah a kde existují sídla MONA, s cílem koordinovat účinné využití zaslané pomoci.
2) Navázat kontakt s Kanceláří koordinace humanitárních záležitostí Organizace spojených národů a také s jejím Oddělením veřejných informací, s cílem navázat spojení s jinými humanitárními organizacemi, aby pomoc byla účinnější.