Brusel 2007 - Padesát let nepřetržitých aktivit na podporu filosofického myšlení, kultury, porozumění mezi národy, tolerance či ochrany životního prostředí

REZOLUCE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Valné shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA) na svém ročním shromáždění v Bruselu (Belgie) v roce 2007 zdůraznilo, že tento rok naplní padesát let nepřetržitých aktivit na podporu filosofického myšlení, kultury, porozumění mezi národy, tolerance či ochrany životního prostředí.
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
a) Je třeba zdůraznit, že jako mezinárodní organizace uskutečnila MONA významné aktivity pro dosažení výše popsaných cílů ve více než padesáti státech nacházejících se v Severní, Střední a Jižní Americe, stejně jako i v Asii, Africe a v Evropě.
b) V uplynulých padesáti letech úzce spolupracovala s mezinárodními i národními nebo nevládními organizacemi, což vyplývá z ohromného množství práce uskutečněné během těchto let a odráží se průkazně v Ročence aktivit, kterou MONA vydává.
c) Bylo rozhodnuto pokračovat v podpoře osmi Rozvojových cílů tisíciletí schválených OSN v rámci možností jednotlivých aktivit, které mají národní organizace sdružené v MONA, protože: „vytvářejí plán přijatý všemi zeměmi světa a všemi světovými rozvojovými organizacemi.“
d) Také rozhodlo, že jelikož národní organizace MONA se nacházejí ve státech Latinské Ameriky a úzce spolupracují s Organizací Amerických Států (OEA), bude MONA pokračovat v podpoře, kterou nabízí na úrovni občanského sdružení, významné práce OAS ve prospěch zemí v tomto regionu a zvláště v šíření vzdělání a v boji za podporu rozvoje.
e) Co se týče států sdružených v MONA v rámci Evropské unie, rozhodlo Valné shromáždění, že budou podporovat návrh Evropského parlamentu a Rady Evropské unie stanovit rok 2007 Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny osoby, jehož hlavním cílem je „zahájit obšírnou diskuzi o výhodách rozmanitosti v evropském společenství, zvýšit povědomí občanů o jejich právech na rovnoprávné zacházení a život bez diskriminace“, zvláště proto, že jeden ze základních principů, o něž se opírá Zakládací listina MONA, zní „shromažďovat muže a ženy všech vyznání, kultur a společenských postavení kolem ideálu universálního bratrství“.
f) V oblasti kulturního rozvoje MONA, jakožto filosofické hnutí s humanistickými charakteristikami, uskutečnila chvályhodnou práci na „rozvoji schopností lidí s cílem, aby mohli žít v souladu s přírodou a rozšiřovat hranice své osobnosti“, jak je stanoveno v její Zakládací listině. Proto doporučuje svým přidruženým asociacím po celém světě, které dohromady čítají několik tisíc členů, aby v následujícím roce zintezivnily své aktivity podporující hodnoty mezilidského soužití a spolupracovaly na osvětě a ochraně základních práv, kterým se musí těšit bez výjimky všechny lidské bytosti.
g) Práce v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, kterou MONA za padesát let vykonala na světové úrovni, významně ovlivnila ochranu našeho prostředí, ne jen ve smyslu prevence, ale i ve smyslu riskantních záchranných operací v případě přírodních katastrof, ve kterých GEA (Skupina aktivní ekologie), jakožto odvětví Nové Akropolis, hrála významnou roli, jak ukazují mnohá poděkování od vlád, humanitárních organizací a dalších uvedených v našich Ročenkách.
h) Zvláště mezi mladými lidmi byla MONA úspěšná v prosazování dobrovolnických skupin, které působí ve společnosti sjednocujíce individuální i kolektivní život a rozvíjejíce duch solidarity s lidmi, které zasáhlo neštěstí.
i) V globalizovaném světě, ve kterém žijeme, se MONA stala výtečným nástrojem pro šíření filosofického myšlení, protože v jejích sídlech rozmístěných po celém světě se v souladu se Zakládající listinou navrhuje „probouzet globální vizi prostřednictvím srovnávacího studia filosofií, věd, náboženství a umění“. Tento princip ji vedl v minulosti a povede i nadále k vytváření kvalitní činnosti ve prospěch šíření kultury a svobodného myšlení.
j) Za uplynulých padesát let následujíc učení svého zakladatele filosofa Jorge Angela Livragy Rizziho rozvinula MONA prostřednictvím různých aktivit ve svých sídlech po celém světě kulturu zakládající se na „výchově hodnot“, které jsou, což později zdůraznilo i UNESCO, faktorem v hledání „společných duchovních elementů nacházejících se ve všech posvátných tradicích“, stejných, které MONA nepřetržitě podporuje jako součást výchovy vedoucí k těmto věčným hodnotám.
k) Filosof Jorge Angel Livraga Rizzi, zakladatel MONA, v mnoha publikacích a přednáškách poukázal na to, že poškození ozonové vrstvy povede k oteplování na planetě, což způsobí tání polárních ledovců a následkem toho bude zvýšení hladiny oceánů a přesun studené vody, což způsobí opačnou reakci k oteplování: mikroglaciaci. V těchto studiích předběhl to, na co dnes poukazují nejvýznamnější vědecké asociace. Valné shromáždění MONA by v tomto smyslu rádo zdůraznilo, že filosof Livraga Rizzi také vysvětlil, že tento proces fyzické mikroglaciace bude mít důležité psychologické následky, neboť vyvolá fenomén odcizení a úpadku společnosti do nového středověku.
l) Tváři v tvář těmto fenoménům poškozování mezilidských vztahů bude MONA upozorňovat na proces úpadku společnosti do nového středověku a proti němu bojovat prostřednictvím své práce na integraci kultur a národů.