Brasília 2002 - „Ne“ střetu civilizací

DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v Brasílii, Brazílie, 28. března 2002, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
A) Valné shromáždění MONA vyjadřuje své naprosté pohoršení nad atentáty ze dne 11. září 2001 na města New York a Washington a nad tisíci nevinnými oběťmi. Vyjadřuje svůj nesouhlas s jakýmkoli výkladem těchto skutečností, který by mohl vést ke "střetu civilizací", a pokládá tyto atentáty za dílo anonymních teroristů, kteří se pokoušejí zničit rovnováhu a mírové soužití Východu a Západu.
B) Valné shromáždění MONA si přeje opět obnovit šíření filosofie a podnítit její rozvoj jakožto ideje a hodnoty pro 21. století, jakožto nástroje k lepšímu poznání nás samých i ostatních. Chápe filosofii jako způsob, jak se postavit k životu na základě moudrosti, radosti a optimismu, neboť nám umožňuje poznat hlouběji lidskou přirozenost a přijmout poznání za způsob života. Proto vybízí všechny členské státy přidružené k MONA k šíření a rozvoji kursů filosofie jako základní osy jejich aktivit a myšlení.
C) Valné shromáždění MONA zároveň vybízí přidružené členské státy k širšímu zkoumání zaměřenému na opětovný návrat myšlenek těch filosofů a myslitelů, kteří byli bohužel "zapomenuti" a jejichž přínos přesto i nadále zůstává základem světových dějin myšlení.
D) Valné shromáždění MONA jednohlasně vybízí k tomu, aby se u mládeže podporoval návrat nadčasových hodnot a etiky v rámci každodenního jednání. Činí to proto, že chápe, že 21. století, jehož opravdovými protagonisty budou mladí lidé, má v etice největší a nejdůležitější nástroj ke zlepšení soužití a solidarity mezi lidskými bytostmi a národy.
E) Valné shromáždění MONA kladně hodnotí uskutečněné činy a výsledky dosažené prostřednictvím svých programů dobrovolné práce, a obzvláště ty, které byly zaměřeny na podporu solidarity a humanitární pomoci, jak co se týče ochrany životního prostředí, tak i zásahů v případech přírodních katastrof či jiných druhů lidského utrpení. Valné shromáždění doporučuje svým členům, aby podnítili zahájení činnosti Skupin aktivní ekologie GEA, které se osvědčily jako účinné při lepší službě společnosti.
F) Valné shromáždění MONA opět potvrzuje, jak to činilo i v předchozích letech, že existuje shoda principů, jež inspirují Organizaci spojených národů, a ustavujících a statutárních principů MONA. Proto vybízí přidružené členské státy, aby pokračovaly v činnostech uvedených v návrzích, jež každoročně předkládá OSN pro nevládní organizace a občanská sdružení, což je případ Mezinárodní organizace Nová Akropolis.
Všechna rozhodnutí byla jednohlasně schválena.