Athény 2001 - Mezinárodní rok dobrovolníků

DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v Athénách v Řecku 12. dubna 2001, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
A) Valné shromáždění MONA se jednomyslně usneslo, že se připojí k doporučení Organizace spojených národů prohlásit rok 2001 za "Mezinárodní rok dobrovolníků" v souladu s její výzvou, aby vlády, Spojené národy a mezivládní, dobročinné a nevládní organizace spolupracovaly na cílech tohoto roku tak, jak se vyjádřila na svém plenárním zasedání v roce 1997, kdy se dohodlo, že bude následován návrh Ekonomické a sociální rady stanovený v její rezoluci 1997/44.
Na základě toho, že od svého založení, což znamená i v letech před tímto doporučením, práce uskutečňovaná MONA ve více než čtyřiceti státech na celém světě na podporu kultury a sociálních aktivit se zakládá na modelu principu dobročinnosti, jakož i bratrské pomoci mezi lidskými bytostmi;
Vybízí všechny národní asociace, které jsou přidruženy k MONA, aby ve spolupráci se Spojenými národy v průběhu roku 2001 (Roku dobrovolníků) zvýšily počet svých aktivit ve smyslu podpory kultury na celém světě, a zvláště sociální pomoci v rozvojových státech.
Aby se při uskutečňování všech těchto aktivit jasně uváděla podpora Roku dobrovolníků vyhlášeného Organizací spojených národů, neboť dobrovolná činnost je způsob solidarity, jež obohacuje lidskou bytost a podporuje pouta bratrství.
B) Jelikož se Spojené národy ve své Rezoluci 53/22 z listopadu roku 1998 usnesly prohlásit rok 2001 za "Rok Spojených národů dialogu mezi civilizacemi", přičemž vycházely z principu tolerance jako úcty k různosti, a znovu vyzvat vlády, Spojené národy včetně UNESCO a další zúčastněné vládní i nevládní organizace, aby naplánovaly kulturní, výchovné a sociální programy odpovídající podpoře dialogu mezi civilizacemi;
S ohledem na to, že MONA v souladu se svými zakládajícími Statuty podporuje již více než čtyřicet let bratrský dialog mezi národy prostřednictvím rozsáhlých kulturních a sociálních aktivit;
Rozhodla se podnítit všechny přidružené asociace, aby v průběhu roku 2001 organizovaly přednášky, semináře, studie o tématu vzájemné kulturní výměny a rozšiřovaly informace o vzájemném sbližování výměnou poznatků prostřednictvím konstruktivního dialogu, jenž podporuje kulturní výměnu.
C) V souladu s aktivitami, které MONA bude uskutečňovat s cílem ochrany životního prostředí a péče o lidské zdroje, v souvislosti s Deklarací z Ria o životním prostředí, Agendou 21 a Protokolem z Kjóta o klimatických změnách a vzhledem ke zkáze, kterou v dnešních dnech trpí planeta:
Se rozhodla pokračovat v aktivitách, které uskutečňují různé skupiny zaměřené na ekologickou činnost, jež vyvíjejí svou práci pod patronátem a impulsem MONA, aby posílily své práce na záchraně pobřeží, protipožární ochraně lesů, v sociální pomoci nejvíce potřebným zemím, záchranářské práce při zemětřeseních a přírodních katastrofách, organizovanou výsadbu v oblastech měnících se na poušť, jinými slovy řečeno v široké škále solidárních akcí, které uskutečňuje již několik let a bude v nich i nadále pokračovat, s cílem spolupracovat na zlepšování kvality života a ochrany životního prostředí.
Všechna rozhodnutí byla jednohlasně schválena.