Nová Akropolis >> O Nové Akropolis >> Základní informace

 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Původ
Principy
Činnost
Mezinárodní Nová Akropolis
Činnost ve světě
Česká republika
Mezinárodní deklarace
Výroční zprávy

PŮVOD

 Její začátky
Od doby, kdy byla v roce 1957 vytvořena, se Kulturní asociace Nová Akropolis věnovala mládeži a jejímu lepšímu filosofickému formování přizpůsobenému současné době, to vše nezávisle a bez jakéhokoli vlivu náboženského, politického nebo společensko-ekonomického.
Profesor Jorge Angel Livraga Rizzi (více ), iniciátor projektu, shromáždil mladé studenty a absolventy vysokých škol, k nimž se záhy připojily osobnosti uměleckého a kulturního světa, které přitáhla myšlenka a hnutí obohacující duch, poučné pro všechny. Nová Akropolis je v Argentině uznávána jako veřejně prospěšná nadace od počátku sedmdesátých let díky své sociální a kulturní činnosti. V té době získala mezinárodní charakter. Dnes se Kulturní asociace Nová Akropolis nachází ve více než čtyřiceti státech a sdružuje více než 10 000 aktivních členů a stovky tisíc sympatizantů, kteří mluví více než patnácti jazyky a reprezentují širokou škálu vyznání, etnických původů a kulturního dědictví jako velkolepý příklad soužití a porozumění.

 Její zakladatel
Profesor Livraga byl italské národnosti a narodil se v Buenos Aires v roce 1930. Studoval medicínu, dějiny umění a filosofii na Universitě v tomto městě. Zemřel v Madridu v roce 1991.
Jak sám v 50. letech výstižně popsal, jeho projekt spočíval ve vytvoření Filosofické Školy "na klasický způsob", v níž se budou vyučovat poznatky o různých duchovních a filosofických tradicích lidstva, a takto se znovu získá klasický ideál Filosofie jako prostředku pro lidštější a úplnější existenci.
Během svého života se profesor Livraga věnoval podpoře bratrství mezi jednotlivci a národy, bojoval s materiální a morální bídou svých současníků a hájil svobodu vyznání a projevu všude tam, kde shledal, že jsou ohrožené.
Uveřejnil nejrůznější díla: studie o starodávných kulturách a civilizacích, romány, filosofické eseje a úvahy o současném světě a stejně tak i množství článků. Jeho práce byla mimo jiné oceněna udělením Kříže Paříže za umění, vědy a literaturu v roce 1976 a jeho přijetím za člena do Burckhardtovy Akademie. V roce 1951 obdržel první Státní cenu poezie v Argentině.
Svůj život věnoval službě humanistickému ideálu, který inspiruje a oživuje Kulturní asociaci Nová Akropolis, a po své smrti odkázal veškerý svůj majetek této instituci: svůj rodný dům a svou osobní sbírku uměleckých předmětů pro vytvoření muzea.
PRINCIPY

ZAKLÁDACÍ LISTINA
  1. Podporovat ideál mezinárodního bratrství, založený na úctě k lidské důstojnosti, bez ohledu na rozdíly rasové, pohlavní, kulturní, náboženské, sociální a další.
  2. Podněcovat lásku k moudrosti prostřednictvím srovnávacího studia filozofií, náboženství, věd a umění s cílem přispět k poznání člověka, zákonů přírody a univerza.
  3. Rozvíjet to nejlepší z lidského potenciálu, podporujíc realizaci člověka jako jednotlivce a jeho zapojení do společnosti a přírody jako aktivního a vědomého článku, aby zlepšoval svět.

BRATRSTVÍ
Je zapotřebí podporovat úctu k identitám a tradicím, a zároveň upevňovat jednotu navzdory rozdílům, harmonizovat osoby, myšlenky a city v obohacujícím a otevřeném soužití. Tento ideál bratrství nachází svou sílu spíše v tom, co nás sjednocuje, než v tom, co nás rozděluje. Opírá se o poznání univerzálních hodnot, které tím, že ctí rozmanitost, přesahují osobní zvyky a místní návyky a spojují se ve společných etických principech, vlastních důstojnosti každé lidské bytosti. Tento ideál podporuje respektování a uplatňování lidských práv, stejně jako i poznání jednotných principů univerzální etiky.
POZNÁNÍ
Láska k pravdě a poznání vycházejí z oprávněné touhy rozvíjet vlastní rozvahu a pochopení světa a sebe sama. Filozofii chápeme jako osu spojující různá hlediska a proudy lidského poznání. Filozofie dokáže sjednotit prameny minulosti a současnosti v globální, široké a integrační vizi a přeměňuje ji na opravdový pohon pokroku, který se snaží nejen zkoumat životní cesty, nýbrž proniknout hlouběji do jejich cílů, a který usiluje o sjednocení všech aspektů vědění a zkušeností.
ROZVOJ
Naše práce prospívá zlepšování jednotlivců, kteří udržují rozvoj společnosti. Člověk dosud vlastní velký latentní potenciál. Poznat ho a rozvíjet ho prospívá jednomu ze základních pilířů samotného života a pramenu trvalé spokojenosti. Cílem každého člověka je dosažení souladu mezi myšlenkami, city a činy. Vyvážené a celkové rozvíjení sebe sama a uskutečňování nejlepších kvalit a hodnot naší lidské přirozenosti jsou pravděpodobně jedinou zárukou, která vede k lepšímu světu.
ČINNOST
Cíle Nové Akropolis se uskutečňují prostřednictvím Mezinárodní kulturní organizace zapojené na 4 kontinentech do různých oblastí kulturní a sociální činnosti.
Tvoří ji lidé všech věkových kategorií, ras, společenských postavení a původů. Členství v asociaci je svobodné a dobrovolné. Jejich účast v životě asociace je přizpůsobena osobním, rodinným a profesionálním okolnostem každého jednotlivce.

 Proč kulturní činnost?
Kultura má velkou moc transformace, stane-li se živoucím prvkem. Poskytuje nám více poznatků a možností pro správné rozhodování.
Už více než 10 000 let nám Lidstvo zanechává významné dědictví. Pokud toto dědictví přizpůsobíme a oživíme, můžeme těžit z jeho zkušeností.
Autentická kultura umožňuje rozkvět opravdových vnitřních hodnot, jako jsou řád, spravedlnost, pravda, rovnost, čest, svoboda a dalších, které jsou blízké jednotlivcům. Člověk nezíská své lidské vlastnosti, když bude schopen pozorovat věci jen na základě prvního zdání, nýbrž když si je bude schopen představit, porovnávat a vytvářet symboly.
Kultura vytváří nové společenské, morální, filosofické a duchovní přínosy, tváří v tvář krizi identity, kterou prožívá člověk našeho století, a připravuje mladé generace, aby vědomě a účinně vytvářely to, čím má být XXI. století.
Kultura umožňuje sjednotit lidi tolerancí a solidaritou.

 Obory činnosti
Kulturu nelze žít ani přenášet bez celistvé výchovy, která by rozšířila dimenzi jednotlivce ve prospěch celku.
Různé činnosti, které Nová Akropolis uskutečňuje, mají jako společného jmenovatele provozování výchovné mise prostřednictvím pedagogiky příkladu, "jediného universálního jazyka, jemuž rozumějí všichni lidé", jak to vyjádřil profesor Livraga.
FILOSOFICKÁ ŠKOLA NA KLASICKÝ ZPŮSOB
Pro prožívání současnosti s plány do budoucnosti přisoudila Nová Akropolis Filosofii klasický smysl: praktický a aktivní, nejen intelektuální a kontemplativní. Prožívat to, co je naučené, a učit se z toho, co se prožívá.
Program studia této Filosofické školy zahrnuje nejdůležitější systémy myšlení Východu a Západu s jejich praktickými návrhy, aby lidská bytost mohla kanalizovat své potenciály účinným způsobem. Aplikuje zásadní lidské hodnoty a nadčasové vlastnosti, které byly oporou všech civilizací.
Tato aktivní filosofie rozvíjí schopnost ovládat sebe sama, utišit duch a jednat v souladu s tím, co náš rozum a vědomí mohou pojmout z harmonie světa. Umožňuje usmířit city, myšlenky a činy. Učí, jak myslet sám za sebe a jak se svobodně rozhodnout.
Uplatňování filosofie v praxi zahrnuje celé spektrum existence, slouží k tomu, aby se poskytl smysl životu a nenechalo se jím pouze unášet.
SKUPINY PRAKTICKÉ APLIKACE
Učit se prostřednictvím praxe: pouze zkušenost jakožto prožitek přináší hluboké změny.
Jednat v rámci společnosti tak, aby nebyl v rozporu individuální život s kolektivním. Sdílet prožitky s ostatními. Vytvořit mužské a ženské skupiny: Živé Síly ve službě společnosti a okolnímu světu.
ZPŮSOB ÚČASTI NA SPOLEČENSKÝCH AKCÍCH
Shromáždit muže a ženy, kteří jsou odhodlaní společně jednat ve prospěch veřejného dobra, což znamená bez ohledu na zájmy jednotlivců.
MEZINÁRODNÍ NOVÁ AKROPOLIS

 Mezinárodní nevýdělečná kulturní asociace
Nová Akropolis sdružuje do Mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu (M.O.N.A.) asociace z různých států, které se připojily k její Zakládací listině a k jejím principům činnosti.

M.O.N.A.: Mezinárodní Organizace Nová Akropolis uznaná jako mezinárodní asociace Královským Výnosem z 12. února 1990, č. 3/12 - 941/S podle zákona z 25/10/19 Belgického Království. Je zapsána do Mezinárodního rejstříku asociací (Moniteur č. 48 z 9. března 1990, str. 4489).

Její asociativní struktura zaručuje respektování rozdílnosti, autonomie a iniciativy každého z jejích účastníků. Její působení umožňuje, aby se činnost rozvíjela nezávisle na politických, náboženských nebo finančních zájmech. Sjednocuje snahy, přináší konkrétní možnosti vnitřního a vnějšího rozvoje a podněcuje občanskou iniciativu přinášející zodpovědnost a společenskou dobrovolnost.
Každá členská asociace se zodpovídá úřadům vlastního státu a dodržuje mezinárodní předpisy v záležitostech asociace.
V současné době organizace sdružuje v 54 státech 35 členských asociací a 21 představitelů.

 Výkonné funkce
Podle svých Stanov se skládá Představenstvo Mezinárodní asociace z představitelů každé z členských Asociací. Z jejich nejkvalifikovanějších členů jsou zvoleni ti, kteří tvoří Mezinárodní výkonnou radu, jež je pověřena koordinací a zabezpečením nezbytných kontaktů, aby se uskutečnila usnesení stanovená na každém ročním Shromáždění Sněmu.
Od roku 1992 je prezidentkou Mezinárodní Organizace Nová Akropolis Delia Steinberg Guzmán (více ).

 Financování
Mezinárodní asociace hospodaří s minimálním rozpočtem určeným k uhrazení základních administrativních výloh pro své působení.
Každý stát přispívá poměrnou částkou a nezávislým způsobem spravuje své vlastní prostředky dle platných zákonů.
ČINNOST VE SVĚTĚ

 Vyučovací činnost
SPECIFIKACE: FILOSOFICKÁ ŠKOLA NA KLASICKÝ ZPŮSOB
Teoretické a praktické přednášky se společným programem studia ve všech státech, které vedou profesoři vyškolení touto Institucí.
Činnost spojená s dokumentováním a zkoumáním, odborné knihovny, které v roce 1998 obsahovaly 389000 svazků.
ŠKOLY A UNIVERSITY
Ve stejném klasickém duchu, dle platných zákonů každého státu (Škola Giordano Bruno v Peru, Universita Sv. Jiří v Salvadoru, Universita Athéna v Paraguayi).
VÝCHOVNÉ PROJEKTY
Most k budoucnosti v Belgii a Kolumbii (mezinárodní projekt vzájemné pomoci).
Vysokoškolský pedagogický institut "Jorge Angel Livraga" v Peru.

 Kulturní činnost
Kursy a semináře, cykly přednášek, debaty, kolokvia.
Monografické výstavy.
Divadlo, hudba, poezie, malba, řemesla, folklórní tanec, fotografie.
Literární, hudební a vědecké konkursy všeobecně.
Kulturní cesty.

 Sportovní činnost
Olympiády.
Gymnastika, atletika, kolektivní sporty, bojová umění, šachy.

 Sociální činnost
KAMPAŇ VE PROSPĚCH TOLERANCE A SOLIDARITY
S cílem vzbudit zájem veřejného mínění o tyto hodnoty.
SOCIÁLNÍ POMOC
Činnost ve prospěch dětí, starých lidí, nemocných.
Kampaň o životní hygieně: zdůrazňovat v rámci společnosti důležitost preventivních a profylaktických opatření, očkovacích kampaní, sociální rehabilitace.
Zákonem schválené poradny a bezplatná pracoviště.

 Ekologická činnost a činnost ve prospěch životního prostředí
SKUPINA AKTIVNÍ EKOLOGIE: G.E.A. (Grupo de ecología activa)
Ekologická výchova.
Zalesňování.
Čištění řek, pláží a městských center.
Restaurování památek, ulic, náměstí a parků.
CIVILNÍ OCHRANA
PROTIPOŽÁRNÍ AKCE

 Publikace
Časopisy, knihy, příručky, propagační materiály.
ČESKÁ REPUBLIKA

 Začátky a zakladatel
Nová Akropolis byla založena roku 1985 v Praze, ale registraci obdržela až v roce 1990. Do té doby však byli vyškoleni profesoři a instruktoři, kteří vedou přednášky a kursy.
Zakladatelem je PhDr. Slavica Kroča, dnešní ředitelka Nové Akropolis v České republice.

 Činnost
Přednášky na různá témata z oboru filosofie, historie, kultury, literatury, umění, vědy, medicíny
Kursy a semináře
Cykly přednášek
Malba, divadlo, hudba, výstavy archeologických reprodukcí
Dobročinné akce: maňáskové divadlo v mateřských školkách nebo v domovech pro opuštěné děti, drama-terapeutická práce s nevidomými dětmi, přednášky pro důchodce, humanitární a ekologické akce (úklidové práce po záplavách, čištění parků…).

 Publikace
Nová Akropolis v České republice vydává knihy a časopis "Zrcadlo kultury".
 

Nová Akropolis

Novinka!

Knihy

 

Kde hledat inspiraci?

Věčná krása

 


© Nová Akropolis 2016 - Mapa webu